Torna

Tramitació UDIT

Aprovació de projecte per a l'aprofitament geotèrmic de baixa entalpia

L'energia geotèrmica consisteix en l'aprofitament de la calor emmagatzemada en l'escorça terrestre, suposa una alternativa neta als combustibles fòssils ja que no emet gasos contaminants ni d'efecte hivernacle .

Un recurs geotèrmic de baixa entalpia és la fracció de l'energia geotèrmica que podrà ser aprofitada de forma tècnica i econòmicament viable, amb valors de temperatura inferior a 100 graus Celsius.

És una font d'energia autòctona i renovable que proporciona un considerable estalvi energètic. Mitjançant les bombes de calor geotèrmiques s'aconsegueix reduir el consum d'energia en calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Existeixen diferents mètodes per a l’intercanvi de calor amb el subsòl, i es classifiquen principalment en:

- Sistemes oberts (Llacs o grans masses d'aigua, nivells freàtics)

- Sistemes tancats (Col·lectors horitzontals, intercanviadors de calor verticals)

Per a més informació podeu consultar la fitxa del tràmit TNI-151