Volver

Subvenciones INDUSTRIA

CREACIÓN DE EMPRESAS


BENEFICIARIOS
Ver el apartado de beneficiarios

Las PIME beneficiarias que cumplan la condición de nueva empresa, es decir, que hayan iniciado la actividad con posterioridad al 1 de enero de 2009.


INVERSIONES SUBVENCIONABLES
- Creación y puesta en marcha de nuevas empresas industriales (PIME) en la comunidad autónoma de las Illes Balears

- La adquisición de equipos productivos y de maquinária industrial.
- La adquisición de utillaje y de herramientas.
- La automatización de procesos o sistemas productivos.
- Las Instal·lacions d'aire comprimit, aigua, electricitat, gas, energies renovables o alternatives.

- Las instal·lacions per a la correcció d'impactes mediambientals.

- Las instal·lacions fixes de prevenció de riscs laborals.

- La confección de projectes per legalitzar les noves instal·lacions i els plans d'empresa.
- La reforma de naves o locals industrials.

 

INVERSIONES NO SUBVENCIONABLES
- Els elements i equips d'oficina, administració i gestió.
- Els espais no industrials, tant el continent com el contingut.
- L'obra civil de nova construcció o ampliació de naus o locals industrials.
- La maquinària d'excavació i vehicles en general.
- Els elements genèrics de protecció personal, les bastides i les estructures desplaçables.
- Les despeses de constitució i posada en marxa.
- Els actius fixos fabricats pel sol·licitant.

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL EN LA SOLICITUD
Vegeu documentació general a la sol·licitud


DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA EN LA SOLICITUD
- Memòria explicativa sobre l'activitat que ha de desenvolupar la nova empresa, historial dels emprenedors , perspectives de desenvolupament i estudi de viabilitat, si és procedent.

 

DOCUMENTACIÓN GENERAL EN LA JUSTIFICACIÓN
Vegeu documentació general a la justificació


DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA EN LA JUSTIFICACIÓN
- Alta en l'IAE.
- Alta en la Seguretat Social de l'empresa i/o de l'autònom/a.

- Sol·licitud de la llicència municipal d'obertura.
- Titularitat del local o contracte d'arrendament.

- Inscripció en el Registre Industrial. 

OBSERVACIONES
La producció de la nova empresa ha d'estar ubicada en l'àmbit territorial de la CAIB