Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

L'habitatge (2n d'ESO)

L'habitatge és un tema que ha preocupat la humanitat des de temps immemorables. Des que l'home primitiu utilitzava les coves per refugiar-se, són moltes les etapes per les quals ha passat l'habitatge, però totes han tingut sempre el mateix rerefons: la necessitat de l'home de tenir un lloc on viure.

L'habitatge és un bé de primera necessitat i com a tal està establert a l'article 47 de la Constitució espanyola, que disposa el següent: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i han d'establir les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a impedir l'especulació”.

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

Dia 17 d'agost de 2009 es va publicar en el Diari de Balears una notícia referent a l'estoc d'habitatges lliures de cada comunitat autònoma. Aquí la tens:

habitatges.png

a) Què vol dir la paraula estoc?

b) Qui s'ha encarregat de fer l'estudi? S'han considerat totes les comunitats autònomes?

c) Tenint en compte aquest gràfic, quin lloc ocupen les Illes Balears respecte de l'estoc d'habitatges lliures?

d) Quin tipus de diagrama s'ha utilitzat per representar les dades?

e) La longitud de les barres del diagrama concorden amb les dades que s'especifiquen sobre aquestes? Respecte de quines dades s'han fet les barres del diagrama?

f) A partir de les dades que apareixen en el gràfic anterior calcula el nombre d'habitants de cada comunitat autònoma. Quin tipus de nombres obtens? Per què?

T3S14.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat