Racó educatiu de l'Ibestat

D'on surten les dades?

Les fonts que s’utilitzen per extreure dades es poden agrupar en dos grans blocs:

  • Registres administratius (padró, directori d'empreses...).
  • Operacions estadístiques (cens, enquestes…). En la gran majoria de casos es basen en una mostra de la població.

Podem trobar diferències importants sobre una mateixa informació si acudim a fonts diferents.

Vols veure d’on surten les dades en alguns exemples concrets?

Indicadors d’activitat del sector dels serveis (IASS)

La informació dels indicadors d’activitat del sector dels serveis (IASS) s’obté mitjançant una enquesta continuada mensual a empreses que pertanyen a aquest sector. Aquests indicadors reflecteixen l’evolució del sector més important de l’economia balear principalment a partir de dues variables: la xifra de negocis i la xifra d’ocupació. La xifra de negocis conté els imports facturats per l’empresa (inclosos els imposts sobre béns i serveis, excepte l’IVA transferit del client). La xifra d’ocupació es compon pels empleats no remunerats (propietaris que treballen activament a l’empresa) i els empleats assalariats, tant fixos com eventuals. Els resultats es presenten en forma d’índex amb l’objectiu de mesurar les variacions respecte de l‘any base 2005. L’Ibestat, a partir de les dades que proporciona l’Institut Nacional d'Estadística (INE), difon mensualment la informació dels indicadors del sector dels serveis desagregada per sectors d’activitat diferents. Mira quines són les dades que ofereix l'Ibestat.

EPA

L’Enquesta de població activa (EPA) és una operació per mostreig de caràcter continu que fa l'Institut Nacional d’Estadística (INE) amb periodicitat trimestral a tot el territori espanyol. L'anàlisi específica que duu a terme l’Ibestat proporciona dades sobre la població de les Illes Balears en relació amb les principals magnituds del mercat laboral, com ara l’estructura demogràfica, la qualificació del mercat laboral, el perfil dels ocupats i dels aturats, les característiques de l’ocupació o la situació laboral de les llars. L’actualització de les dades és trimestral.

Per veure les dades concretes de les Illes Balears.

Hipoteques

Aquesta estadística proporciona informació relativa al nombre de béns immobles que s’han hipotecat, a l’import d’aquestes hipoteques i al nombre de finques rústiques i urbanes que han cancel·lat les hipoteques.

La font d’informació és l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que, a la vegada, obté la informació de les dades sobre hipoteques immobiliàries que facilita el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

Al web de l'Ibestat pots consultar aquestes dades.

Logo_conselleria
Logo Ibestat