Racó educatiu de l'Ibestat

P

 

 

Padró

Registre administratiu en què s'inscriuen tots els veïns (residents) dels municipis. A partir de les variacions anuals produïdes en aquest registre s'obté la revisió del padró a l’1 de gener de cada any, que constitueix la xifra oficial de població. L'explotació estadística d'aquest fitxer anual permet obtenir una aproximació a les característiques demogràfiques de la població. Llista dels habitants d’un municipi, en què figuren els seus noms, les edats i altres dades personals.

Tornar

 

Paràmetre poblacional

Valor vertader de la mesura d’alguna característica de la població i que, quan és desconegut, es pot estimar mitjançant una mostra.

Tornar

 

Percentatge

Proporció d’una quantitat respecte d’una altra referida al valor cent com a unitat. Se sol representar amb una xifra seguida del símbol %. Per exemple, que el 15% de la població total és població estrangera vol dir el mateix que la fracció 15/100 i que 15 de cada 100 persones són estrangeres.

Tornar

 

Permutació

Cadascuna de les ordenacions possibles dels elements d'un conjunt, quan el seu nombre és finit. Per exemple, en el conjunt de valor 1, 2, 3, les ordenacions possibles sense repetició són 6: (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) i (3, 2, 1).

Tornar

 

PIB

Producte interior brut. Indicador econòmic que reflecteix la producció total de béns i serveis finals associada a un país durant un període de temps determinat. No té en compte els consums intermedis, és a dir, la producció de les empreses que és emprada per altres empreses per a fabricar els seus béns. Així, la producció de farina (bé intermig) que és emprada per fabricar pa (bé final) no s’inclou en el PIB. S’utilitza a nivell internacional per valorar l’activitat econòmica o riquesa de cada país.

Tornar

 

Pictograma

Representació gràfica de les dades recollides mitjançant dibuixos. S’elabora amb el mateix procediment que un diagrama de barres, però substituint els rectangles per dibuixos que simbolitzen el fenomen estudiat.

Tornar

 

PISA

Projecte per a l’avaluació internacional dels alumnes. El seu objectiu és proporcionar indicadors sobre els coneixements, les destreses i les competències dels estudiants de cada país en lectura, matemàtiques i ciències.

Tornar

 

Pla d’estadística de les Illes Balears

Instrument de promoció, d’ordenació i de planificació de l’activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Té una vigència de quatre anys.

Tornar

 

Població

Conjunt finit o infinit d’individus, unitats o elements que són objecte d’estudi i dels quals es requereix informació. Generalment la seva mida (el seu cardinal) se simbolitza amb la lletra N.

Tornar

 

Població activa

Població en edat de fer feina (més de 16 anys en el cas d’Espanya), i que està en condicions de treballar, dins la qual es compta la població efectivament ocupada més la que està a l’atur. (Vegeu també EPA.)

Tornar

 

Població comptada a part

Les persones que fan el servei militar o el civil substitutori. A Espanya, aquest col·lectiu va deixat d’existir el desembre de 2001.

Tornar

 

Ponderació

Bon equilibri entre les parts d’un tot. El coeficient de ponderació és aquell amb què es multiplica cadascun dels termes d'un sumatori per atribuir-los diferent importància relativa diferent. Exemple: “pes=ponderació” dels productes en el cistell de consum.

Tornar

 

Probabilitat

Valor comprès entre zero (per a un esdeveniment impossible) i u (per a un esdeveniment que segur que ocorrerà) associat a la incertesa de produir-se un esdeveniment. En experiments repetitius i independents, és el límit de la freqüència relativa de l'esdeveniment (nombre de casos favorables/ nombre de casos possibles). Per exemple, la probabilitat que surti un 1 en el llançament d’un dau és 1/6, ja que són 6 els valors possibles (1, 2, 3, 4, 5 i 6).

Tornar

 

Processos estocàstics

Seqüència d’experiments aleatoris. Per exemple, llençar 10 vegades seguides un dau.

Tornar

 

Producció estadística

Procés centrat en la recollida de dades i el seu tractament, aplicant fórmules matemàtiques, per generar informació estadística (taules, gràfics...).

Tornar

 

Producció nacional

Valor de tots els béns i els serveis produïts, únicament, pels nacionals d’un país durant un temps determinat, generalment un any. Se n’exclouen els estrangers que treballen al país i s’hi inclouen els nacionals que treballen en l’estranger.

Tornar

 

Programa d’estadística

Instrument legal que indica les operacions estadístiques, incloses en el Pla d’Estadística, que han de dur a terme durant un any concret.

Tornar

 

Proporció

Quocient d’un valor per un altre, en què el numerador és una part del denominador. Per exemple, el nombre d’homes dividit pel nombre total de persones (homes i dones). Se sol expressar en tant per cent.

Tornar

 

Logo_conselleria
Logo Ibestat