Torna

Procés unificat PL 2019

6. temaris.png

Aquests són els temaris de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera. Consultau les bases aquí PDF

6_punt.png Programa de temes de la fase de la primera prova de coneixements

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma constitucional.

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió dels drets i les llibertats. El Defensor del Poble.

Tema 3. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Els municipis i altres entitats locals de les Illes Balears.

Tema 4. El Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Objecte. Àmbit d’aplicació. Estructura. Distribució de competències. Competències dels municipis en matèria de seguretat viària. Conceptes bàsics.

Tema 5. El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.

Tema 6. El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

Tema 7. El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Altres normes de circulació.

Tema 8. El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització.

Tema 9. El Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir.

Tema 10. El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

Tema 11. El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles.

Tema 12. El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

Tema 13. L’accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d’accidents. L’activitat policial davant els accidents de trànsit. L’ordre cronològic de les actuacions.

Tema 14. El Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de l’equip bàsic d’autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d’aparença externa, presentació i uniformitat.

Tema 15. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques i funcions de les policies locals.

Tema 16. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. El procediment de l’habeas corpus.

Tema 17. La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic.

Tema 18. La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

Tema 19. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Preàmbul. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

Tema 20. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Exposició de motius. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

6_punt.pngTemes de la segona fase de la prova de coneixements

6_punt.pngALARÓ

Tema 1. Coneixement del terme municipal.

Tema 2. Ordenança de policia, bon govern i de convivència ciutadana.

Tema 3. Ordenança reguladora del consum de begudes alcohòliques a la via pública.

Tema 4. Ordenança reguladora de la gestió de residus urbans.

Tema 5. Ordenança municipal d’execució d’obres i ús de la via pública.

Adreça per consultar el temari: www.ajalaro.net.

6_punt.pngBINISSALEM

Tema 1. Coneixement del terme municipal. El terme municipal. Història i patrimoni de Binissalem. Llocs d’interès del nucli urbà.

 Tema 2. Ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal a l’entorn humà.

 Tema 3. Ordenança municipal del consum indegut de begudes a la via pública.

 Tema 4. Ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.

 Tema 5. Ordenança municipal de publicitat dinàmica.

 Tema 6. Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions,

 Tema 7. Ordenança reguladora de la neteja de les vies públiques, instal·lacions públiques i de la recollida de residus urbans o municipals.

 Tema 8. Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses de vetlladors.

 Tema 9. Reglament del mercat de Binissalem.

 Tema 10. Reglament regulador de l’estacionament en superfície amb limitació horària.

 Tema 11. Reglament del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram.

 Adreça per consultar el temari: www.ajbinissalem.net.

6_punt.pngCIUTADELLA DE MENORCA

Tema 1. Topografia Nucli urbà de Ciutadella. Urbanització Cala Blanca. Urbanització Cap d’Artruxt. Urbanització Cala en Blanes. Urbanització Cala Morell. Urbanització Serpentona. Mapa de les platges i els llocs del terme de Ciutadella.

 Tema 2. Ordenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques. Ordenança sobre normes de comportament en els espais públics.

Adreça per consultar el temari: www.ajciutadella.org i www.policiaciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=3449

6_punt.pngEIVISSA

Tema 1. Coneixement del terme municipal. Nuclis de població. Coneixement dels carrers de cada nucli.

Tema 2. Ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana i les conductes cíviques a l’espai públic d’Eivissa.

Tema 3. Ordenança reguladora dels horaris dels establiments, els espectacles i les activitats recreatives.

Tema 4. Ordenança de policia i bon govern.

Tema 5. Ordenança municipal sobre la venda ambulant.

Tema 6. Ordenança reguladora sobre la tinença i la protecció dels animals.

Tema 7. Ordenança municipal de regulació de l’alcohol a la ciutat d’Eivissa.

Adreça per consultar el temari: www.eivissa.es.

6_punt.pngES CASTELL

Tema 1. Coneixement del terme municipal. Història i patrimoni. Nuclis de població.

Tema 2. Ordenança municipal de policia i bon govern.

Tema 3. Ordenança municipal d’ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols i similars.

Tema 4. Ordenança municipal de publicitat dinàmica.

Tema 5. Ordenança municipal reguladora d’horaris durant les festes de Sant Jaume.

Adreça per consultar el temari: www.aj-escastell.org.

desc_6_punt.pngFELANITX

Tema 1. Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública.

 Tema 2. Ordenança municipal per a la inserció dels animals de companyia a la societat urbana.

 Tema 3. Ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària.

 Tema 4. Ordenança municipal de renous.

 Tema 5. Ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i la neteja d’espais públics.

 Tema 6. El municipi de Felanitx: història, tradicions, llegendes i artesania.

 Tema 7. El municipi de Felanitx: la realitat física. Nuclis urbans i els seus llocs d’interès.

Tema 8. El municipi de Felanitx: platges, cales i oficines d’informació turística. Rutes del terme municipal.

 Adreça per consultar el temari: www.felanitx.org.

desc_6_punt.png FERRERIES

Tema 1. Coneixement del municipi d’acord amb el contingut a la Guia turística de Ferreries.

Tema 2. Ordenança de tinença d’animals.

Tema 3. Ordenança de l’exercici de la venda ambulant.

Tema 4. Ordenança d’ús i aprofitament de les platges.

Tema 5. Ordenança de convivència ciutadana.

Tema 6. Ordenança reguladora de renou i vibracions.

Tema 7. Ordenança reguladora dels horaris d’establiments de restauració, espectacles públics i activitats recreatives.

Adreça per consultar el temari: www.ajferreries.org.

desc_6_punt.png INCA

Tema 1. Ordenança de gestió de residus domèstics.

Tema 2. Ordenança reguladora de la circulació.

Tema 3. Ordenança reguladora d’horaris de locals oberts al públic.

Tema 4. Ordenança d’animals de companyia.

Tema 5. Ordenança d’ocupació de la via pública.

Tema 6. Coneixement del nucli urbà (carrers, institucions, comerços i predis) i dels camins rurals.

Adreça per consultar el temari: www.ajinca.net.

desc_6_punt.png MANACOR

Tema 1. Xarxa viària, localització dels centres públics i llocs d’interès general del municipi de Manacor (informació disponible a les dependències policials).

Tema 2. Ordenança d’animals de companyia.

Tema 3. Ordenança d’aparcaments i trànsit de vehicles.

Tema 4. Ordenança de circulació.

Tema 5. Ordenança de consum indegut de begudes alcohòliques.

Tema 6. Ordenança de contaminació ambiental per trànsit rodat.

Tema 7. Text refós de l’Ordenança de gestió de residus de la construcció-demolició.

Tema 8. Ordenança d’ocupació de la via pública.

Tema 9. Ordenança de prohibició de la venda ambulant sense autorització.

Tema 10. Ordenança de protecció d’espais, elements verds i mobiliari urbà.

Tema 11. Ordenança de publicitat.

Tema 12. Ordenança de publicitat dinàmica.

Tema 13. Ordenança de neteja viària, recollida de residus i gestió de parcs verds.

Adreça per consultar el temari: www.manacor.org.

desc_6_punt.png MAÓ

Tema 1. Coneixement dels carrers del municipi de Maó.

Tema 2. Ordenança de tinença d’animals.

Tema 3. Ordenança que regula els horaris d’establiments d’oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 4. Ordenança reguladora de l’ús de les vies i espais públics.

Adreça per consultar el temari: www.ajmao.org.

desc_6_punt.png POLLENÇA

Tema 1. Ordenança reguladora de la neteja de les vies públiques i recollida de residus urbans o municipals.

Tema 2. Ordenança municipal de policia i bon govern.

Tema 3. Ordenança municipal d’animals domèstics de companyia.

Tema 4. Geografia i toponímia dels nuclis urbans i rurals de Pollença.

Tema 5. Carrers i camins i les seves confluències.

Tema 6. Ordenança municipal de l’Ajuntament de Pollença reguladora de l’ús de la via pública.

Adreça per consultar el temari: www.ajpollenca.net/.

desc_6_punt.png SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Tema 1. Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 2. Ordenança municipal sobre les llicències urbanístiques.

Tema 3. Ordenança municipal de venda ambulant.

Tema 4. Ordenança reguladora del repartiment de publicitat a mà i amb megafonia.

Tema 5. Ordenança reguladora de la protecció del medi ambient contra l’emissió de renous i vibracions.

Tema 6. Ordenança per a la paralització d’obres durant la temporada turística a la zona costanera.

Tema 7. Ordenança municipal que regula la tinença d’animals a l’entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat, en el terme de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 8. Reglament regulador de l’ocupació de la via pública al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 9. Reglament regulador del repartiment de publicitat a mà i de la publicitat oral.

Tema 10. Reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 11. Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 12. Reglament de mercats de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Tema 13. Reglament sobre funcionament d’establiments públics i activitats recreatives i sobre activitats secundàries a l’aire lliure.

Tema 14. Geografia del terme municipal. Nuclis de població i llocs d’interès. Fires, mercats i festes d’interès al terme municipal.

Adreça per consultar el temari: www.santllorenc.cat.

desc_6_punt.png SANT LLUÍS

Tema 1. Coneixement del terme municipal. Geografia del terme municipal. Història de Sant Lluís. Nuclis de població.

Tema 2. Ordenança municipal de tinença d’animals.

Tema 3. Ordenança reguladora del renou i les vibracions.

Tema 4. Ordenança que regula la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís.

Tema 5. Ordenança reguladora de l’ocupació o la utilització de la via pública per obres i càrrega i descàrrega de materials.

Tema 6. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols, expositors, màquines expenedores i altres instal·lacions anàlogues.

Adreça per consultar el temari: www.ajsantlluis.org.

desc_6_punt.png SELVA

Tema 1. Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia a l’entorn humà.

Tema 2. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions, tests i cossiols.

Tema 3. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis prestats per retirada de vehicles, altres objectes i animals.

Tema 4. Nuclis del terme municipal de Selva.

Tema 5. Festes populars.

Tema 6. Coneixements dels carrers de cada nucli.

Adreça per consultar el temari: www.ajselva.net.

desc_6_punt.png SON SERVERA

Tema 1. Ordenança reguladora de la circulació de determinats vehicles i aparells pel municipi de Son Servera. Àmbit de l’Ordenança. Circulació. Règim sancionador. Mesura cautelar.

Tema 2. Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals. Responsabilitat. Definicions. Prohibicions.

Tema 3. Història de Son Servera. Fitxa municipal. Carrers del municipi. Visites d’interès del terme municipal de Son Servera. Oficines de turisme.

Tema 4. Modificació del Reglament regulador del mercat setmanal de Cala Millor. Objecte. Concepte. Àmbit d’aplicació. Celebració i horari. Obligacions dels venedors.

Tema 5. Modificació del Reglament regulador del mercat setmanal de Son Servera. Objecte. Concepte. Àmbit d’aplicació. Celebració i horari. Capítol V.

Tema 6. Modificació de l’Ordenança municipal de circulació, trànsit i seguretat vial. Annex III. Zones d’accés restringit. Objectius. Àrea afectada. Zona d’accés restringit. Llocs d’accés. Autoritzacions d’accés. Vehicles autoritzats. Dispositius de control d’accés. Horaris dels punts de control d’accessos. Règim sancionador.

Adreces per consultar el temari: www.sonservera.es i sonservera.eadministracio.cat

0_torna.png