Torna

Procés unificat PL 2019

2_requisits.png

2_punt.png Quins són els requisits per participar en aquest procés selectiu? Quan s'han d'acreditar?

A continuació trobareu un quadre resumit dels requisits que heu de complir per poder participar, així com del moment en el qual s'han d'acreditar, i de quina manera:

REQUISITS ASPIRANTS DOCUMENT ACREDITATIU MOMENT ACREDITACIÓ
Tenir la nacionalitat española  DNI No importa presentar-ho
Tenir devuit anys complerts DNI No importa presentar-ho
Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds Títol No importa presentar-ho. Declaració responsable.
Tenir el diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l’EBAP Certificat EBAP formació bàsica No importa presentar-ho
No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 28/2015, de 30 d'abril Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho
No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho
No tenir antecedents penals per delictes dolosos Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho amb la sol·licitud, s'acreditarà posteriorment amb un certificat d'antecedents penals en haver superat el procés selectiu
Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho amb la sol·licitud, s'acreditarà posteriorment els permíisos de conduir en haver superat el procés selectiu
Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada Declaració jurada inclosa en el model de sol·licitud No importa presentar-ho
Nivell B2 de català (*) certificat coneixements de català de l'EBAP o conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 No importa presentar-ho
Nivell C1 català sols Sant Llorenç des Cardassar (*) certificat coneixements de català de l'EBAP o conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 No importa presentar-ho
Haver abonat la taxa per drets d’examen Document d'ingrés model 046 S'ha de presentar juntament amb la sol·licitud. No cal si la sol·licitud és telemàtica
Exempció prova d'aptitud física Certificat de l'EBAP vigent No importa presentar-ho; s'ha d'assenyalar a la sol·licitud si farà o no la prova d'aptitud física
Exempció prova aptitud psicològica i de personalitat Certificat que assenyali haver superat una prova igual en els darreres tres anys Presentar amb la sol·licitud excepte aquesll aspirants que hagin superat el tercer exercici de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma

desc_2_punt.png Recordau que:

Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir divuit anys complerts.

c) Tenir el títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, s’ha de presentar l’homologació corresponent del ministeri competent en matèria d’educació.

d) Tenir el diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l’àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.

e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 28/2015.

f) No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Disposar dels permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

i) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

j) Acreditar el nivell B2 (nivell avançat) de coneixements de llengua catalana, excepte per a les places de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, cas en què és necessari acreditar el nivell C1 (domini funcional efectiu) de coneixements de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública o els expedits o homologats per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears, o els reconeguts com a equivalents d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

k) Haver abonat la taxa per drets d’examen.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que es reconegui que es compleixen els requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que s’ha de presentar una vegada superat es desprèn que no es compleix algun dels requisits, es perdran tots els drets que es puguin derivar de la participació.

0_torna.png