Torna

Procés unificat PL 2019

3_sol-licituds.png

IMPORTANT

  • Aquest procés està adreçat a persones que estiguin en possessió del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l’àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
  • El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de maig.
  • Heu de presentar una sol·licitud per cada ajuntament al que vulgueu optar.
  • La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa que la persona interessada coneix i accepta de manera inequívoca el tractament de les dades de caràcter personal que en faci l’òrgan competent i únicament amb la finalitat establerta. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en consideració les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals.

3_punt.png Quan la podeu presentar?

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de maig.

3_punt.png Com la podeu presentar?

Podeu presentar-la de tres maneres:

a) Telemàtica:

Sol·licitud totalment telemàtica. No s’ha de presentar res (sempre que no s'hagi de presentar la documentació relativa a l’exempció de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat en les condicions que estableix l’annex 3, referent al tercer exercici de les proves d’oposició). La sol·licitud queda registrada directament. No cal anar a cap registre.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des dels següents enllaços:

-Sol·licitud Ajuntament Alaró

-Sol·licitud Ajuntament Binissalem

-Sol·licitud Ajuntament Felanitx

-Sol·licitud Ajuntament Inca

-Sol·licitud Ajuntament Manacor

-Sol·licitud Ajuntament Pollença

-Sol·licitud Ajuntament Sant Llorenç des Cardassar

-Sol·licitud Ajuntament Selva

-Sol·licitud Ajuntament Son Servera

-Sol·licitud Ajuntament Ciutadella

-Sol·licitud Ajuntament Ferreries

-Sol·licitud Ajuntament Sant Lluis

-Sol·licitud Ajuntament Maó

-Sol·licitud Ajuntament Es Castell

-Sol·licitud Ajuntament Eivissa

La podeu presentar si teniu:

DNI electrònic, certificat digital vàlid o usuari corporatiu o si estau d’alta a Cl@ve
 

b) Semitelemàtica:

Sol·licitud que s’ha de registrar presencialment. No serà vàlida fins que no s’hagi registrat.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica des dels enllaços de l'apartat anterior:

Documentació que heu d'adjuntar:

En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
A més, també heu d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació només en cas que manifesteu expressament la vostra negativa què l’EBAP la comprovi d’ofici:

- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat o resguard de la sol·licitud de
renovació.

- Si escau, certificat de l’exempció de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat en les condicions que estableix l’annex 3, referent al tercer exercici de les proves d’oposició

 

c) Presencial o manual:

Sol·licitud que s’ha d’emplenar i després registrar.
Podeu descarregar el model de sol·licitud des d'aquí:   

Documentació que heu d'adjuntar:

En tot cas,el resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa.
A més, també heu d'adjuntar a la sol·licitud la següent documentació només en cas que manifesteu expressament la vostra negativa què l’EBAP la comprovi d’ofici:

- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat o resguard de la sol·licitud de
renovació.
- Certificat de coneixements de llengua catalana acreditatiu del nivell exigit a la convocatoria.

Les sol·licituds manuals per participar en les proves selectives s’han de presentar en el Registre general de l’EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquestes sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial que s’estableix en l’annex 6 de les bases.

3_punt.png Quines són les taxes que s'han de pagar?

La taxa dels drets d'examen per a aquesta convocatòria és de 14,14 euros per cada sol·licitud que presenteu.

3_punt.png Com podeu fer el pagament?

Si heu optat per fer el tràmit telemàtic o el d'avançament telemàtic, el sistema us donarà l'opció de fer el pagament en línia.

Si heu optat per la presentació manual, per fer el pagament de la taxa, heu d'anar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i després podeu:

Des d'allà mateix, fer el pagament en línia, mitjançant banca electrònica o targeta bancària, o
Imprimir el document model 046 i fer el pagament a una de les entitats col·laboradores següents: Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN Banco Mare Nostrum.

3_punt.png Quins requisits heu de complir?

Podeu consultar aquesta informació aquí.

0_torna.png