Torna

Procés unificat PL 2019

4_exercicis.png

 

oposicio.png  concurs.png

4_punt.png Fase de concurs

La puntuació màxima de la valoració dels mèrits és de 40 punts.

4_punt.png Mèrits a valorar

1. Valoració del curs bàsic de capacitació.

Només s’han de valorar els cursos expedits o homologats per l’EBAP que estiguin en vigor. La puntuació màxima d'aquest apartat és de 8 punts.

2. Valoració dels serveis prestats (60 % de 40 punts).

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 24 punts, d’acord amb els criteris establerts en les bases.

3. Valoració estudis acadèmics oficials.

Únicament es valoren els estudis acadèmics oficials amb validesa en tot el territori nacional. En cas de presentació de títols d’estudis fets a l’estranger, se n'ha d’acreditar l’homologació concedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Només es valorarà la possessió dels títols de nivell superior a l’exigit per a l’accés a la categoria a la qual s’accedeix o a partir d’una segona titulació acadèmica oficial del mateix nivell a la que s’exigeix. La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es valori el del nivell inferior necessari per obtenir-lo, llevat del cas que les titulacions corresponguin a branques diferents, excepte els títols de postgrau (màster i doctor), que s’han d’acumular.

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3 punts, d’acord amb els criteris establerts en les bases.

4. Coneixements de llengües.

a) Coneixements orals i escrits de llengua catalana.

Es valoren els certificats expedits per l’EBAP, els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, i els que es declarin equivalents o siguin reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica amb una puntuació màxima de 0,5 punts, d’acord amb els criteris establerts en les bases.

b) Coneixement d'altres llengües.

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les altres comunitats autònomes o d’una llengua estrangera expedits per les escoles oficials d’idiomes (EOI), les universitats, l’EBAP, altres escoles d’Administració pública i altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc comú europeu, amb una puntuació màxima d’1 punt. Les bases estableixen els criteris a seguir.

D’una mateixa llengua, només se’n valoren les titulacions de nivell superior.

5. Valoració dels cursos de formació.

Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l’EBAP, les universitats, les escoles universitàries i les entitats promotores de formació contínua, i també els impartits en altres centres de formació oficials de seguretat pública o qualsevol Administració pública, sempre que estiguin degudament documentats i expedits per l’entitat corresponent, d’acord amb els criteris establerts en les bases.

a) Formació relacionada amb l'àrea professional.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 2,50 punts.

b) Formació no relacionada amb l'àrea professional.

La puntuació màxima d'aquest apartat es d’1 punt.

0_torna.png