Torna

Procés unificat PL 2019

4_exercicis.png

 

oposicio.png  concurs.png

4_punt.png Primer exercici. Prova de coneixements

Calendari: Entre el dia 1 d’octubre i el dia 15 de novembre de 2019

Primera fase (temari general)

Exercici:  La primera fase consisteix a respondre un qüestionari tipus test, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, només una de les quals serà la correcta, referit al programa de temes que s’assenyala en la lletra A de l’apartat 1de l'annex 3 (vegeu aquí els temaris).
Temps: 120 minuts.
Qualificació: De 0 a 20 punts.

Segona fase (terme municipal i ordenances municipals)

Exercici: La segona fase consisteix a respondre un qüestionari tipus test, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, només una de les quals serà la correcta, referit al programa de temes que s’indica en la lletra B de l’apartat 1 de l'annex 3 (vegeu aquí els temaris).
Temps: 120 minuts.
Qualificació: De 0 a 20 punts.
Observacions: La prova es realitzarà de forma independent per a cada Ajuntament.
Les persones asp¡rants poden presentar-se a més d’un dels ajuntaments que formen part del procés conjunt segons les opcions de participació expressades en les seves sol·licituds.
Qualificació final:

La valoració d’aquesta prova serà el resultat de la suma d’ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No se sumaran les dues fases si en una de les dues s’obté una puntuació inferior a 8 punts. Per aprovar aquest exercici serà necessari obtenir 20 punts com a mínim.

Caràcter: Obligatori i eliminatori.

4_punt.png  Segon exercici. Prova d’aptitud física

Calendari: Entre el dia 16 i el dia 30 de novembre de 2019.
Exercici:  Superació de les proves físiques assenyalades en l'Annex 3 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, d’acord amb els barems i els criteris que s’assenyalin. Consultau aquí el Decret 28/2015 PDF
Qualificació:  Les proves físiques s’han de superar globalment. El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que la persona aspirant hagi superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l’altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d’apte s’ha d’atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, serà de no apte.
Caràcter:  Obligatori i eliminatori.
Observacions:  1. Per fer aquesta prova, la persona aspirant ha de lliurar al Tribunal un certificat mèdic en què es faci constar que reuneix les condicions físiques necessàries per dur-la a terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu.
2. Si alguna de les persones aspirants en la data de realització de les proves físiques està en situació d’incapacitat temporal per malaltia professional o accident laboral, o bé en estat d’embaràs, part o puerperi, o risc per a l’embaràs, s’haurà de seguir la regulació específica de les bases de la convocatòria.
3. Les persones que acreditin el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP resten exemptes de fer les proves físiques en aquesta convocatòria. La validesa dels certificats és de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves. La superació del curs bàsic de policia local té el mateix efecte que l’obtenció d’aquest certificat, comptador des de la data de finalització d’aquest curs bàsic. El certificat d’aptitud física de l’EBAP i de superació del curs bàsic de policia local han d’estar en vigor en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds
4. En el model de sol·licitud l’aspirant indicarà si vol fer o no la prova d’aptitud física. L’EBAP incorporarà d’ofici el certificat d’aptitud física.

4_punt.png Tercer exercici. Prova d’aptitud psicològica i de personalitat

Calendari: Entre el dia 1 i el dia 21 de desembre de 2019.
Exercici:  Respondre una prova o proves d’aptitud, personalitat i actitud proposades per professionals de la psicologia i que elaboraran assessors del Tribunal Qualificador
Qualificació:  El resultat d’aquesta prova és en termes d’apte o no apte.
Caràcter:  Obligatori i eliminatori.
Observacions:  1. Aquesta prova consisteix en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells d’aptitud i també en l’exploració de la personalitat i les actituds dels aspirants amb la finalitat de determinar els perfils generals i específics que exigeix l’exercici del lloc de treball policial.
2. Les persones interessades que hagin superat la prova d’aptitud psicològica i de personalitat del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma, convocades mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2018 (BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018) estaran exemptes de realitzar aquesta prova. A més, no hauran d’acreditar en la sol·licitud aquest fet ja que l’EBAP ho comprovarà d’ofici, llevat que la persona interessada manifesti expressament la seva negativa.
3. També estan exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin que en els darrers tres anys han superat una prova igual, a criteri del Tribunal Qualificador, a l’exigida en aquest apartat, diferent de l’esmentada en el paràgraf anterior. En aquest cas, s’haurà d’acreditar juntament amb la sol·licitud, tal com s’indica en l’annex 5

0_torna.png