Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

19/12/2019

19.12.19: tràmit d’audiència del recurs interposat contra l’acord del Tribunal Qualificador que aprova les llistes definitives d’aprovats del primer exercici del Procés selectiu unificat de policia local 2019, en relació amb la llista definitiva d’aspirants aprovats de l’Ajuntament de Maó

En data 19 de desembre es publica el tràmit d’audiència relatiu al recurs interposat pel senyor Martí Capó Bonnin amb DNI ***0968*, contra l’acord del Tribunal Qualificador publicat en data 25 de novembre de 2019, que aprova les llistes definitives d’aprovats del primer exercici (primera i segona fase), en relació amb la llista definitiva d’aprovats de l’Ajuntament de Maó.

El recurs presentat pel senyor Capó Bonnin fa referència a l’informe de resposta d’al·legacions en què es basa l’acord del Tribunal Qualificador, i en concret es refereix a la desestimació de l’al·legació presentada pel recurrent contra les llistes provisionals en relació amb la pregunta núm. 14 de la segona fase del primer exercici del procés selectiu unificat de policia local 2019 de l’Ajuntament de Maó. En opinió del recurrent, la pregunta núm. 14 té dues respostes correctes, atès que la versió catalana de l’Ordenança municipal de l’Ajuntament de Maó que regula els horaris dels establiments d’oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives, disposa a l’article 1.6 que el temps que ha de transcórrer entre l’hora de tancament i la d’obertura dels establiments de Tipus 1, serà, almenys, de cinc hores; mentre què la versió castellana de l’Ordenança diu que serà, almenys de tres hores (BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018). Les alternatives de resposta d’aquesta pregunta contemplen les dues opcions de les versions catalana i castellana de l’Ordenança (en la lletra a) Tres hores, i en la lletra c) Cinc hores), per la qual cosa, es tracta d’una pregunta amb dues respostes correctes i s’hauria d’anul·lar.

Les persones interessades que figuren aprovades en les llistes definitives del primer exercici de l’Ajuntament de Maó, disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Per resoldre qualsevol dubte es pot contactar amb l’EBAP per telèfon (971 17 76 23) o correu electrònic servei.juridic@ebap.caib.es.