Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

03/12/2019

3.12.2019: Publicació de l'exempció de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat

En data 3 de desembre de 2019 per indicacions del tribunal qualificador es publica que, així com es disposa a les bases, les persones interessades que hagin superat la prova d’aptitud psicològica i de personalitat del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma, convocades mitjançant la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2018 (BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018) estaran exemptes de realitzar la prova d'aptitud psicològica i de personalitat.

D'altra banda, es publica que d'acord amb el punt 7.1.1 de les bases, un cop estudiats i revisats tots els certificats aportats per les persones aspirants per tal de quedar exemptes de la prova psicotècnica i de personalitat, cap d'ells compleix la condició de ser una prova igual, ja que ni l'objecte de l'avaluació, ni el procediment, ni les proves psicomètriques aplicades, coincideixen amb els objectius, procediments i proves de la convocatòria present. En el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà d'aquesta publicació, les persones interessades podran presentar per escrit en el Registre de l’EBAP les observacions o al·legacions que es considerin oportunes.

Amb la publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el segon exercici es publicarà la llista de persones convocades a aquesta prova d'aptitud psicològica i de personalitat, així com el dia i l'hora de la convocatòria.