Torna

Procés unificat PL 2019

Tornar al llistat de notícies

10/02/2020

10.02.2020: Llistes definitives persones aprovades fase oposició i presentació mèrits

En data 10 de febrer, i atès que no hi ha hagut cap reclamació en el termini establert, ni cap comunicació de que s’hagi presentat a qualsevol altre registre, els resultats provisionals de la fase d'oposició de les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Ciutadella de Menorca, Eivissa, es Castell, Felanitx, Ferreries, Inca, Manacor, Maó, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Lluís, Selva i Son Servera, publicats en data 31 de gener de 2020, esdevenen definitius i s’incorporen a l’expedient d’aquest procediment selectiu.

També podeu consultar el resum de les notes per municipi en aquests enllaços:

Ajuntament d’Alaró

Ajuntament de Binissalem

Ajuntament de Ciutadella

Ajuntament d’Eivissa

Ajuntament des Castell

Ajuntament de Felanitx

Ajuntament de Ferreries

Ajuntament d’Inca

Ajuntament de Manacor

Ajuntament de Maó

Ajuntament de Pollença

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Ajuntament de Sant Lluís

Ajuntament de Selva

Ajuntament de Son Servera

Així com disposa l’apartat 7.2.2 de les bases, en el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les llistes definitives, les persones aprovades en la fased’oposició han d’al·legar i acreditar davant el Tribunal Qualificador, segons el model de l’annex 7, els mèrits que s’indiquen en l’annex 4, mitjançant documents originals o còpies autèntiques. La documentació s’ha de presentar en el Registre de l’EBAP o per qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tant, les persones interessades disposen d’un termini de deu dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar al·legar i acreditar els mèrits (de l’11 al 20 de febrer de 2020).

Per tal de facilitar l’al·legació dels mèrits, especialment a la seu de Mallorca, s'ha habilitat l'aula 5 per tal de compulasar la documentació a presentar, com a pas previ al lliurament en el registre de l'EBAP.

Per tal de facilitar l’al·legació dels mèrits, a continuació es facilita el model de l’annex 7 en format formulari PDF:

Annex 7