Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Ateses les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l'Administració de la CAIB en el marc d'allò que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, us informam que totes les consultes relatives a tramitacions de procediments que són competència de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s'atendran fins a la finalització de l'estat d'alarma per correu electrònic en l'adreça següent:

juntaconsultiva@caib.es

Posam en el seu coneixement que tots els serveis que presta la Junta Consultiva s’han organitzat mitjançant teletreball i que a partir d’avui són operatius tant per via telemática, com telefónica i per correu electrònic a la direcció esmentada al paràgraf anterior, amb les limitacions que la situació actual imposa.

Així, podeu realitzar els tràmits seguint les instruccions següents:

1. ROLECE:

a)  Les primeres inscripcions d’entitats mercantils al Rolece funcionen amb tota normalitat. Podeu fer les sol·licituds i, un cop rebuda la informació del Registre Mercantil, serán resoltes ràpidament.
b)  Les modificacions o la inscripció de noves dades quan es tracti d’empreses ja inscrites, o les inscripcions de empresaris individuals o de persones jurídiques nos inscrites al Registre Mercantil també es podrán tramitar i resoldre però haureu de seguir per a l’acreditació de la documentació les instruccions següents:

1. Els documents acreditatius que només estiguin disponibles en paper , podrán ser digitalitzats, signats electrònicament (PDF/PAdES) i pujats a l’aplicació ROLECE pel propi interessat.
2. Els documents que tenguin CSV (Codi Segur de Verificació) poden adjuntar-se directament.

2. CLASIFICACIÓ EMPRESARIAL:

A partir del 25 de maig de 2020 s'obri el servei  d'atenció al públic de forma presencial, de 9h a 14h, amb cita prèvia.

3. RESOLUCIÓ DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (art. 66 de la Llei 3/2003):

D'acord amb el que estableix la DA vuitena del RD Llei 17/2020, de 5 de maig, a partir del 7 de maig s'aixeca la suspensió dels procediments de contractació que es tramitatin per mitjans electrònics. Aquesta mesura afecta als recursos especials que procedin.

En els procediments que no es tramitin per mitjans electrònics la continuació dels quals s’hagi acordat per l'òrgan de contractació el procediment de recurs tampoc no es pot considerar suspès i els terminis del recurs especial es continuaran computant en els termes establerts en la Llei 3/2003.

La resta de procediments continuan suspesos fins al moment que es comuniqui l'aixecament de la suspensió i, d'acord amb l'establert en la DA vuitena del RD Llei 11/2020 el termini d'interposició del recurs es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma.

4. APROVACIÓ D'INFORMES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (art. 15 del text consolidat de l'Acord de 10 d’octubre de 1997)

L'adopció d'Acords d'aprovació d'informes que s'haguin sol·licitat abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, queda es suspens fins a la finalització de l'estat d'alarma, sense perjudici que la Junta Consultiva pugui continuar l'estudi de les sol·licituds.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l'òrgan consultiu específic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de la seva administració instrumental en matèria de contractació pública.

A més d'aquesta activitat consultiva, la Junta resol el recurs especial en matèria de contractació previst en l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pot emetre recomanacions, instruccions, acords o circulars en matèria de contractació, adreçades als òrgans de contractació de la Comunitat Autònoma.

Així mateix, duu a terme l'activitat administrativa de classificació empresarial i gestiona el Registre de Contractes i el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Dades de contacte:

       Junta Consultiva de Contractació Administrativa
       Carrer de Sant Pere, 7, 3r
       07012 Palma
       Telèfon: 971 17 70 80
       Fax: 971 17 63 71
       Adreça electrònica: juntaconsultiva @ caib.es

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.