Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l'òrgan consultiu específic de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de la seva administració instrumental en matèria de contractació pública.

A més d'aquesta activitat consultiva, la Junta resol el recurs especial en matèria de contractació previst en l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i pot emetre recomanacions, instruccions, acords o circulars en matèria de contractació, adreçades als òrgans de contractació de la Comunitat Autònoma.

Així mateix, duu a terme l'activitat administrativa de classificació empresarial i gestiona el Registre de Contractes i el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Dades de contacte:

       Junta Consultiva de Contractació Administrativa
       Carrer de Sant Pere, 7, 3r
       07012 Palma
       Telèfon: 971 17 70 80
       Fax: 971 17 63 71
       Adreça electrònica: juntaconsultiva @ caib.es

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

IMPORTANT

Us informam que s’ha aprovat el Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut d’aquesta modificació s’amplia el règim transitori de validesa i eficàcia de les classificacions en lletres fins a 31 de desembre de 2020, per als contractes d’obres de quantia superior a cinc milions d’euros i per als contractes de serveis de quantia superior a un milió dos-cents mil euros, i fins a 31 de desembre de 2021 per a la resta de contractes.

Enllaç a la norma