Torna

Programa de Producció Vegetal

Utilització del compost en ametller

Títol del Projecte: "Utilització dels composts produïts a les Illes Balears per a la millora de l'ecosistema sòl-planta en plantacions d'ametler".

Execució: 2005-2008.

Investigadora principal: Dcotora Isabel Sastre Conde.

Metodologia:Es van prendre quatre tipus de compost de fangs de depuradores de Palma, Felanitx i sa Pobla. Com es pot veure en el mapa, representa un triangle característic de distintes poblacions de l'illa quant al nombre i quant a hàbits de vida.

Es van posar dues dosis de compost per a cada tipus i aquestes dosis depenien del contingut de nitrogen del compost, amb l'objectiu d'augmentar aquest nutrient en el sòl. Una vegada crectus els ametlers amb la mescla sòl-compost, es va fer un estudi químic i biològic del sòl, i també un estudi de la part foliar, relacionat amb la nutrició. Així mateix, es va fer també una anàlisi dels metalls pesants tant a les fulles com a tota la planta.

         

Objectius principals de cadascuna de les dues fases del projecte

Fase 1: hivernacle

 • Avaluar la idoneïtat del compost en la millora i la restauració de sòls d'ametler, i la viabilitat per al cultiu de l'ametler.
 • Triar el compost i la dosi més adequada per al cultiu de l'ametler i per al tipus de sòl estudiat.
 • Analitzar la dinàmica dels nutrients al sistema de sòls esmenats amb compost i a la planta (ametler).
 • Avaluar el risc de contaminació per metalls pesants al sòl i a la planta.
 • Investigar les poblacions microbianes i la fauna del sòl esmenat als sòls esmenats amb el cultiu de l'ametler.
 • Estudiar la fertilització nitrogenada adequada en estudis d'hivernacle.

Fase 2: camp

 • Triar el compost adequat i incorporar-lo a plantacions al camp en l'ecosistema de la plantació de l'ametler.
 • Estudiar la dinàmica de la matèria orgànica, del nitrogen i del fòsfor als sòls esmenats i als arbres d'ametler.
 • Examinar l'ecologia del sòl (planta).
 • Analitzar la mostra foliar per controlar els nutrients i els metalls pesants que hagin passat a través del sistema radicular.
 • Controlar la producció d'ametla.
 • Establir criteris vàlids per aplicar aquest tipus d'esmenes a sòls d'olivera, i analitzar-ne la incidència en la millora dels sòls tractats i en la producció i la qualitat del fruit.

Publicacions: