Torna

Programa de Producció Vegetal

Recuperació i estudi sanitari

Títol del projecte: "Estudi sanitari, preservació i caracterització de varietats minoritàries de vinya a Balears. Confirmació de genotips únics mitjançant l'aplicació de marcadors moleculars. Recuperació sanitària de genotips infectats mitjançant tècniques de biotecnologia"

Execució: 2010 - 2013

Investigadora principal: Doctora Josefina Bota Salort

Objectius: L'objectiu general del projecte és conèixer l'estat sanitari de les varietats locals de vinya de les Illes Balears i, si cal, sanejar-les. Les varietats minoritàries tenen un especial interès, ja que un dels resultats més importants d'aquesta proposta és la possibilitat de disposar de material caracteritzat i sa que pugui ser autoritzat. Els objectius específics es detallen a continuació:

  1. Estudi de l'estat actual de les varietats minoritàries a Balears. Confirmació de genotips únics mitjançant l'aplicació de carcadors moleculars. Propagació del amterial i inclusió d'aqesut en la col·lecció del nou material seleccionat.
  2. Avaluació vírica mitjançant es test ELISA i confirmació per PCR de les soques de la col·lecció de varietats minoritàries. Recuperació sanitària de varietats amb virosis. Aplicació de tècniques biotecnològiques (termoteràpia, cultiu in vitro de teixits) per a l'eradicació de virus.
  3. Preservació de material sanejat.
  4. Estudi de varietats locals de vinya en una situació de canvi climàtic. Determinació del rang de variació en l'eficiència en l'ús l'aigua, en un nombre elevat de varietats locals.

 

Publicacions: