Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

TAXES ANÀLISIS AGRICOLES 2019

Segons la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB Nº 3, 07/01/2020), es publiquen les taxes dels anàlisis agrícoles.

El pagament de les taxes s'ha de fer telemàticament. Accediu als imports indicats al quadre següent i vos adreceran directament a la ATIB. 

Taxes d'anàlisis agrícoles

Accés ATIB

Bàsica

Bàsica

19,87 €

Bàsica amb opcionals

Bàsica + 1 opcional

24,84 €

Bàsica + 2 opcionals

29,81 €

Bàsica + 3 opcionals

34,78 €

Bàsica + 4 opcionals

39,75 €

Bàsica + 5 opcionals

44,72 €

Per saber el nombre de determinacions opcionals que voleu fer, mirau els quadres de les taules següents: 

Anàlisi de terra

Bàsica

Fertilització: pH, conductivitat elèctrica, carbonats, calcària activa, matèria orgànica, nitrogen total, fòsfor assimilable,  potassi canviable, capacitat d’intercanvi catiòni.

19,87 €

Opcionals

Textura: arenes, llims i argiles

4,97 €

Sodi canviable

4,97 

Calci canviable

4,97 

Magnesi canviable

4,97 

Percentatge de saturació

4,97 

Anàlisi d’aigua i solucions nutritives

Bàsica

pH, conductivitat elèctrica, clorurs, bicarbonats, nitrats, nitrits, sulfats, sodi, calci, magnesi

19,87 

Opcionals

Fòsfor

4,97 

Potassi

4,97 

Amoni

4,97 

Bor

4,97 

Anàlisi foliar

Bàsica

Nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi

19,87 

Opcionals

Ferro

4,97 

Manganès

4,97 

Zinc

4,97 

Bor (experimental)

-