Torna

Programa de Producció Vegetal

Àrea d'experimentació

 

L'experimentació és un dels elements bàsics sobre els quals recolza una agricultura moderna. Es tracta d'aprofundir en el coneixement d'aspectes que permetrien a l'agricultor millorar la collita, escollir les varietats de cada cultiu més oportunes, augmentar la productivitat o el rendiment, millorar la lluita enfront de determinades malalties... I en resum: ajudar l'agricultor i l'agricultura de les Illes Balears.

És sabut que les Illes Balears poden presumir d'una gran diversitat geogràfica, integrades per zones planes i muntanyoses, garrigues, boscs i terrenys cultivats tant de secà com de reguiu, i envoltades per la mar. Tots aquests factors, juntament amb la climatologia, influeixen en l'agricultura i, per tant, en els aliments de les Illes. I tota aquesta varietat que envolta el sector encamina cap a un estudi complex i ben divers dels cultius.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a més de conservar les col·leccions de fruiters i el banc de llavors, en l'actualitat duu a terme assajos i experiències en diverses finques col·laboradores i també a les instal·lacions de la finca experimental de sa Granja. La finalitat és posar a l'abast dels pagesos els darrers avanços en innovació tecnològica o en sistemes de cultiu, i les noves varietats de fruites i llavors.

Amb relació a això, l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) té per objectiu contribuir a la modernització del sector agrari i alimentari, per tal de millorar-ne la competitivitat a través de l'experimentació, la formació, la recerca i la transferència tecnològica. Per aquest motiu, en aquests darrers anys l'IRFAP duu a la pràctica tota una sèrie d'experiments i assajos en diferents cultius de fruites i hortalisses, cereals i vinya, entre d'altres. Aquestes experiències es desenvolupen a finques col·laboradores que participen en els estudis que dirigeix aquest organisme.

Mitjançant aquest web es pretén divulgar, transferir i presentar al sector i a tothom que hi estigui interessat les experiències que es duen a terme a hores d'ara, i que s'agrupen en tres apartats principals:

  1. Experiències en cultius llenyosos
  2. Experiències en cultius hortícoles
  3. Experiències en cultius extensius