Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

Àrea d'experimentació

 

L'experimentació és un dels elements bàsics sobre els quals recolza una agricultura moderna. Es tracta d'aprofundir en el coneixement d'aspectes que permetrien a l'agricultor millorar la collita, escollir les varietats de cada cultiu més oportunes, augmentar la productivitat o el rendiment, millorar la lluita enfront de determinades malalties... I en resum: ajudar l'agricultor i l'agricultura de les Illes Balears.

És sabut que les Illes Balears poden presumir d'una gran diversitat geogràfica, integrades per zones planes i muntanyoses, garrigues, boscs i terrenys cultivats ¾tant de secà com de reguiu¾ , i envoltades per la mar. Tots aquests factors, juntament amb la climatologia, influeixen en l'agricultura i, per tant, en els aliments de les Illes. I tota aquesta varietat que envolta el sector encamina cap a un estudi complex i ben divers dels cultius.

La Conselleria de Presidència (Àrea d'Agricultura i Pesca), a més de conservar les col·leccions de vinya, d'ametlers, de fruiters, etc., en l'actualitat duu a terme assaigs i experiències en diverses finques col·laboradores i també en les instal·lacions de la finca sa Granja. La finalitat és posar a l'abast dels pagesos els darrers avenços en innovació tecnològica o en sistemes de cultiu, i les noves varietats de fruites i llavors.

Amb relació a això, l'IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera) de la Conselleria de Presidència (Àrea d'Agricultura i Pesca) de les Illes Balears té per objectiu contribuir a la modernització del sector agrari i alimentari, per tal de millorar-ne la competitivitat a través de l'experimentació, la formació, la recerca i la transferència tecnològica. Per aquest motiu, en aquests darrers anys l'IRFAP duu a la pràctica tota una sèrie d'experiments i assaigs en diferents cultius ¾fruites i hortalisses, cereals i vinya, entre d'altres¾ en les finques col·laboradores de les Illes Balears que participen en els estudis que dirigeix aquest organisme.

Mitjançant aquest web es pretén divulgar, transferir i presentar al sector i a tothom que hi estigui interessat les experiències que es duen a terme a hores d'ara, i que s'agrupen en tres apartats principals:

  1. Experiències en cultius llenyosos
  2. Experiències en cultius hortícoles
  3. Experiències en cultius extensius