Torna

Programa de Producció Vegetal

Races autòctones

La ramaderia extensiva lligada al territori, en concret als sistemes pastorals de petits remugants constituïts per races autòctones, desenvolupen un paper central a la gestió i conservació de les terres d’Alt Valor Natural. Així mateix, aquesta activitat ramadera exerceix un important paper social, doncs contribueix a la creació de feina a zones desafavorides i al desenvolupament rural; al mateix temps, té impacte sociocultural, manté l’estètica del paisatge i dona suport al turisme.

Diferents estudis han demostrat que tant la llet com els seus productes derivats com la carn obtinguts d’aquests sistemes, ofereixen paràmetres òptims de qualitat per a la salut del consumidor. Emperò, aquets sistemes estan en perill de desaparèixer degut a la falta de rendibilitat i l’escàs relleu generacional.

L'any 2011 l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) inicia una nova línia d'investigació de races autòctones amb l'objectiu d'afavorir tant la millora de les races autòctones ramaderes de les Illes Balears com la caracterització i la normalització dels productes que en deriven.

A més, al 2015 s’inicia una Tesi Doctoral amb l’objectiu de generar coneixement sobre el maneig d’aquests sistemes de ramaderia extensiva, la rendibilitat, la qualitat dels productes i l’impacte ambiental, així com plantejar millores que garanteixin la seva conservació. Les races objecte d’aquest estudi van ser la raça caprina Payoya a Andalusia i la raça ovina Mallorquina a Balears.

Així doncs, els projectes de recerca integrats en aquesta àrea han permès:

·         Generar informació zootècnica de les races autòctones balears.

·         Afavorir la conservació, la millora i el foment de les races ramaderes autòctones.

·         Avaluar i caracteritzar els sistemes productius en què s'exploten races autòctones balears a fi d'adoptar estratègies productives que permetin donar valor i optimitzar tant les races autòctones com els seus productes.

·         Promoure l'ús de les races autòctones ramaderes en sistemes productius que afavoreixin la sostenibilitat i que vetllin pel manteniment adequat d'un equilibri socioeconòmic, cultural i mediambiental (per exemple, sistemes de producció extensius i semiintensius, ramaderia ecològica, etc).

Per al desenvolupament d'aquesta àrea ha estat imprescindible la col·laboració de la Unitat de Races Autòctones de Serveis de Millora Agrària S.A., que és l'encarregada de l'elaboració i el desenvolupament dels programes de conservació, millora i foment del patrimoni zoogenètic que es duen a terme a les Illes Balears.

RACES AUTÒCTONES

 

Publicacions:

 

Presentacions: 

 

Webs d'interés: