Torna

ESTADÍSTIQUES

PRESSUPOST 2004

Columnas1.jpg

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgánica

                C. Estructura econòmica

3. DESPESES

                A. Estructura orgànica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica

II. ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura econòmica i distribució per seccions

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

D. Estructura econòmica i distribució per seccions

III. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgància i distribució per capítols

C. Estructura econòmica i distribució per seccions

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

D. Estructura econòmica i distribució per seccions

Informació actualitzada: desembre 2014

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques