Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

PNC d'Invalidesa  -  Requisits

PNC.jpg

L’Estat a través de la Seguretat Social garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per realitzar una activitat professional contributiva o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, la protecció adequada per fer front a les contingències y en les situacions que es contemplen a la Llei General de la Seguretat Social.

La Pensió no Contributiva d’Invalidesa assegura a tots els ciutadans i ciutadanes en situació d’invalidesa i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència médico-farmacèutica gratuïta y serveis socials complementaris, encara que no s’hagi cotitzat o se s’hagi cotitzat de forma insuficient per a tenir dret a una Pensió Contributiva.

Poden ser beneficiaris de la PNC d’Invalidesa els ciudatans espanyols i els nacionals d’altres països, amb residència legal en Espanya que omplen els següents requisits:

  • Manca d’ingressos suficients: Existeix manca quan les rendes o ingressos que es disposi, en còmput anual per a 2018, siguin inferiors a 5.178,60 € anuals. No obstant, si són inferiors a 5.178,60 € anuals i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva Unitat Econòmica de Convivència, siguin inferiors a les quanties establertes més endavant.

  Existirà Unitat Econòmica de Convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al 2n grau inclou a: pares, avis, fills, néts i germans del sol·licitant.

    a. Convivència tan sols amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:

    • Persones convivents      €/any  
     2 8.803,62
     3 12.428,64
     4

     16.053,66

     .... ....

    b. Si entre els parents consanguinis amb els quals conviu es troba algun dels seus pares o fills:

    • Persones convivents      €/any  
     2 22.009,05
     3 31.071,60
     4 40.134,15
     .... ....
     • Requisits específics de la pròpia Pensió no Contributiva d’Invalidesa:
      • Edat: Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.
      • Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
      • Discapacitat: Grau de discapacitat igual o superior al 65%.

     El dret a la pensió no contributiva d'invalidesa no impedeix  l'exercici d'aquelles activitats, siguin o no lucratives, compatibles amb la discapacitat de la persona pensionista i que no representin un canvi en la seva capacitat real pel treball.

     De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les persones que amb anterioritat a l'inici d'una activitat laboral vinguessin percebent PNC d'Invalidesa podran compatibilitzar la percepció de la pensió amb els ingressos derivats de l'activitat, durant els quatre anys següents a l'inici de l'activitat, si la suma de la quantia anual de la pensió que tingués reconeguda el pensionista i dels ingressos anuals que percebi o prevegi vagi a percebre de l'activitat laboral no superen 11.632,63 €. En cas d'excedir d'aquest límit, la quantia anual de la pensió es reduirà en la quantia necessària per no sobrepassar-ho. El límit indicat d'11.632,63 € és el resultat de sumar els imports anuals fixats en 2018 per a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (Iprem), que es xifra en 6.454,03 € i per a la pensió d'invalidesa no contributiva, que és de 5.178,60 €.

     La Pensió no Contributiva d’Invalidesa és incompatible amb la PNC de Jubilació, amb les Pensions Assistencials (PAS) i amb els Subsidis de Garantia d’Ingressos Mínims (SGIM) i per Ajuda de Tercera Persona (SATP) contemplats en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social , així com amb la condició de causant de l’Assignació Familiar per Fill a Càrrec amb Discapacitat.

     La quantia individual de la pensió s’estableix en funció del número de beneficiaris de pensió no contributiva integrats en la mateixa unitat econòmica de convivència, dels ingressos personals i/o de les persones que integren la unitat econòmica, de manera que aquesta quantia no pot ser inferior a 1.294,65 € anuals, que es correspon amb el 25% de l’import íntegre per a l’any 2018.

     La quantia individual establerta s’incrementa amb el complement per necessitat d’altra persona sempre que s’acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 75%, així com la necessitat del concurs d’una altra persona per a realitzar els actes esencials de la vida. L’import d’aquest complement per a l’any 2018 és de 2.589,30 € anuals.