Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Funcions

 TerceraEdad03.jpg

La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que aquesta Administració s’organitza en conselleries, a les quals correspon el desenvolupament d’un o de diversos sectors d’activitat administrativa funcionalment homogenis.

 

En conseqüència, tal i com afirma el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les conselleries que conformen l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceixen les competències normatives i executives atribuïdes a aquesta Administració per l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic en els sectors corresponents de l’acció pública.

 

Donçs bé, dins el marc general descrit anteriorment, l’esmentat Decret 24/2015 estableix que la Direcció General de Dependència, com a òrgan adscrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, és l’òrgan encarregat d’exercir les seves competències en els àmbits materials de l'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc.