Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Com accedir als serveis?

 

Al serveis d'orientació sociolaboral s’accedeix per derivació del professional competent o presentant una sol·licitud en què s’especifiqui la petició, adreçada al Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència.En cas que sigui necessari, es donarà cita per a l’avaluació que duu a terme el personal tècnic ocupacional.

Per accedir als serveis o recursos oferts per a persones amb discapacitat per discapacitat física o salut mental greu -consultar la relació de serveis oferts més aval-, cal presentar una sol·licitud signada per la persona interessada o per qui la representa legalment, adreçada al Servei d’Atenció a la Discapacitat. A la sol·licitud, s’hi han d’adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen al mateix imprès de sol·licitud.

Els serveis oferts són els següents:

Servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental greu

Serveis de salut mental greu de Can Raspalls (Eivissa)

Servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitats de suport extens

Servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu

Servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu.

Per accedir al model de sol·licitud de cada servei i a un resum de les principals característiques del procediment i del servei corresponent, clicau a l’enllaç següent:

Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa pública de serveis d'atenció a la discapacitat