Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

PNC de jubilació  -   Requisits

PNC.jpg

L'Estat, a través de la Seguretat Social garanteix a les persones compreses en el seu camp d'aplicació, per realitzar una activitat professional contributiva o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, la protecció  adequada per fer front les contingències i en les situacions que preveu la Llei general de la Seguretat Social.

La pensió no contributiva (PNC) de jubilació assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació majors de 65 anys i en estat de necessitat una prestació econòmica, assistència mèdica i farmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no hagin cotitzat o hagin cotitzat de manera insuficient per tenir dret a una pensió contributiva.

Poden ser beneficiaris de la PNC de jubilació els ciudatans espanyols i els nacionals d'altres països amb residència legal a Espanya que compleixen els segents REQUISITS:

  -  Manca d'ingressos suficients:

Es considera manca quan les rendes o  els ingressos de que es disposi, en còmput anual per a 2019, siguin inferiors a 5.488,00  anuals.

No obstant això, si són inferiors a 5.488,00  anuals i es conviu amb familiars, únicament es compleix el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seva unitat econòca de convivència siguin inferiors a les quanties establertes més endavant.

Existirà unitat econòmica de convivència en tots els casos de convivència del beneficiari amb altres persones unides amb aquell per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau. El parentiu per consanguinitat fins al 2º grau inclou a: pares, avis, fills, nés i germans del sol.licitant.

a. Convivència només amb el seu cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
Convivents         € /any  
2                        9.329,60
3                      13.171,20
4                      17.012,80
...                    ...

b. Si entre els parents consanguinis amb els quals conviu es troba algun dels seus pares o fills:
Convivents        € /any  
2                    23.324,00
3                    32.928,00
4                    42.532,00
...                  ...


 -   Requisits específics de la pròpia pensió no contributiva de jubilació:
        Edat: Tenir 65 o més anys.
        Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de deu anys, en el període que hi ha  entre la data de compliment dels setze anys i la de meritació de la pensió, dels quals dues han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol.licitud.  

La pensió no contributiva de jubilació és incompatible amb la PNC d'Invalidesa, amb les pensions assistencials (PAS) regulades a la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la que es creen determinats Fons Nacionals per l'aplicació social de l'Impost i de l'Estalvi, i  suprimides per la Llei 28/1992, de 24 de novembre, de Mesures Pressupustàries Urgents i amb els subsidis de garantia d'ingresos mínims i per ajuda de tercera persona contemplats per el  Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, així  com amb la condició de causant de l'assignació familiar per fill a càrrec major de 18 anys i amb discapacitat igual o superior al 65%.

 La quantia individual de la pensió s'estableix en funció del número de beneficiaris de pensió no contributiva integrats en la mateixa unitat econòmica de convivència, dels ingressos personals i/o de les persones que integren la unitat econòmica, de manera que aquesta quantia no pot ser inferior a 1.372,00  anuals, que es correspon amb el 25 per 100 de l'import íntegre per a l'any 2019.