Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Actualització de les pensions per a 2019

El Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, estableix la quantia de les pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva per a 2019.

 Aquesta quantia és el resultat d’aplicar l’increment establert per a l’any 2019 del 3 per 100 més un 0,10 per 100 per la diferència entre el percentatge de revalorització general del 1,6 per 100 aplicat a les pensions en 2018 i el valor mitjà de l’Index de Preus al Consum (IPC)  dels mesos de desembre  de 2017 a noviembre de 2018, que es xifra en el 1,7 per 100.

 Així mateix, amb el fi de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, està previst abonar abans de l’1 d’abril de 2019 una paga adicional per una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2018 i la que hagués percebut si la quantia de la pensió s’ hagués revaloritzat en un 0,10 per 100 més.

 D’aquesta manera, a l’any 2019, les pensions no contributives han experimentat una revalorització total del 3,10% respecte a l’any 2018, quedant la seva quantia fixada en 5.488,00 € íntegres anuals, que s’abonen en 12 mensualitats més dos pagues extraordinàries a l’any.

 La quantia individual actualitzada per cada pensionista s’estableix a partir del citat import i en funció del número de beneficiaris que visquin al mateix domicili, de les seves rendes personals i/o de les de la seva unitat econòmica de convivència, no podent ser la quantia inferior a la mínima del 25% de la establerta.

               Quanties bàsiques per a 2019

QUANTIA

            ANUAL

MENSUAL A PERCEBRE

ÍNTEGRA

5.488,00

392,00

MÍNIMA (25%)

1.372,00 €

98,00 €

 

Quan dins d'una mateixa família convisqui més d'un beneficiari de pensió no contributiva, la quantia individual per a cadascun d'ells és la següent:

 

     NÚM. DE BENEFICIARIS

    ANUAL

MENSUAL A PERCEBRE 

2

4.664,80 €

333,20 €

3

4.390,40 €

313,60

... ... ...