Torna

Certificació Energètica d'Edificis

Quins edificis han de tenir el certificat?

 

Quins edificis tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

  • Els edificis de nova construcció. 
  •  Els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.   
  •  Els edificis o parts d'edificis existents en els quals una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic

Quins edificis queden exclosos de tenir l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

  •  Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d'un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
  • Edificis o unitats d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses. 
  •  Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
  • Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials. 
  • Edificis o unitats d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
  • Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
  • Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any.

Editor de Text Model de declaració d'exempció (no és necessari la seva presentació davant la DG Energia i Canvi Climàtic)