Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes BalearsPUBLICACIÓ DEL CENS DEL TERCER SECTOR DE LA CAIB


REVISIÓ, ACTUALITZACIÓ: En qualsevol moment per iniciativa pròpia o cada dos mesos d'ofici.

PROVISIONALITAT:

Segons els articles 3 i 7 de la Llei 3/2018, de 29 de maig del Tercer Sector d'Acció Social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), les Organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears són entitats d'acció voluntària: compten amb una base social conformada per persones voluntàries, persones sòcies, persones que formen part dels òrgans de govern de manera no remunerada o altres persones que col·laboren amb l'entitat de manera voluntària I hauran d'acreditar el compliment de les obligacions de les organitzacions i l'estatut del voluntari. L’acció voluntària la portaran a terme mitjançant programes de voluntariat i donant compliment a la legislació sobre voluntariat vigent en cada moment en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segons la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, article 27 del Cens d’Entitats de Voluntariat, amb l’objectiu de tenir identificades les entitats de voluntariat de les Illes Balears i poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat, d’acord amb la realitat, la direcció general competent en matèria de participació i voluntariat ha d’elaborar un cens d’entitats de voluntariat on s’han d’inscriure totes les entitats de voluntariat que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts en l’article 14 d’aquesta llei.

Aleshores, l’acreditació final dels requisits en matèria de voluntariat, fins ara només en forma de declaració responsable, queda supeditat a la publicació del Cens del Voluntariat de la CAIB i a la inclusió de les entitats del Tercer Sector dins d’aquest Cens.


Per a més informació del Cens de Voluntariat:

"Projecte CENS": creació del cens d'entitats de voluntariat

Per a més informació i/o inscripció al Cens del Tercer Sector Social:

https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=AS0012TESE&version=1

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3729457

Visualització d'entitats registrades: 

Entitats registrades