Torna

Cens Públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes BalearsQUINES ACTIVITATS HAN DE DESENVOLUPAR LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL?


· Les activitats d’intervenció social dels serveis socials enteses com:

  • Aquelles desenvolupades amb la finalitat de promoure la inclusió social i l’exercici efectiu dels drets de les persones, famílies, grups, col·lectius o comunitats que afronten situacions de vulnerabilitat o exclusió, desprotecció, discapacitat o dependència.
  • Aquelles que lluiten contra la desigualtat social, la marginació, la desprotecció i la violència masclista.
  • Les que promocionen l’accés a l’ocupació, les activitats d’inserció laboral i formació per a la qualificació professional.
  • Qualsevol altre activitat amb els objectius esmentats desenvolupada als espais sociolaboral, sociohabitacional, sociosanitari, sociojudicial o sociocultural entre d’altres.

 · Les activitats d’intervenció social d’interès general enteses com a:

  • La sensibilització, denúncia i la participació en processos d’elaboració o modificació de normes o interlocució amb el sector públic i altres agents socials.
  • La promoció i articulació de la solidaritat organitzada i la participació social de la ciutadania i, en particular, del voluntariat social, l’ajuda mútua i l’associacionisme de les persones destinatàries.
  • La detecció de necessitats, la recerca i la innovació.
  • La provisió (disseny, prestació, avaluació i millora) de serveis de responsabilitat pública, o aliens a aquesta, i la realització d’altres activitats o projectes d’intervenció.