Torna

Servei de Qualitat Agroalimentària

Palo de Mallorca

D'acord amb el Reglament (CE) nº 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses, i l'article 9 del Reial Decret 1335/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre comunitari i l'oposició a elles, es fa públic l'expedient tècnic de Palo de Mallorca.

S'adjunten els certificats vigents que acrediten el compliment de l'expedient tècnic Palo de Mallorca, d'acord amb l'article 12 del Reglament d'execució (UE) 2021/1236 DE LA COMISSIÓ, de 12 de maig de 2021, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 2019/787 del Parlament Europeu i del Consell amb allò que es refereix a les sol·licituds de registre d'indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, el procediment d'oposició, les modificacions del plec de condicions, l'anul·lació del registre, l'ús dels símbols i el control.

INLIMA SA

CERT_febrer_2022_PALO_MALLORCA_INLIMA_.pdfCertificat.pdf

ANTONI NADAL DESTIL·LERIES SLU

CERT_febrer_2022_PALO_MALLORCA_ANTONIO_NADAL.pdfCertificat.pdf