.

Programa d’experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa

Els objectius del programa són els següents:
a) Desenvolupar les competències lingüístiques de la segona llengua estrangera (2LE).
b) Impulsar intercanvis amb centres de diferents territoris de parla alemanya o francesa.
c) Generar processos d’aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb l’espai geogràfic, històric, natural, cultural i literari de les zones on es realitza l’intercanvi.
d) Afavorir una experiència de coneixement i convivència amb l’alumnat d’un altre país.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació, i Formació Professional que imparteixen educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior durant el curs 2022-2023. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre i l’informe favorable del Consell Escolar. Aquest programa només es podrà sol·licitar per a un dels dos idiomes, Alemany o Francès.