COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Taxes del pla Acredita

El procés d'acreditació consta de tres fases i cada una d'elles té una taxa associada. El pagament es fa juntament amb el tràmit de cada una de les fases i es pot fer per internet amb targeta bancària o bé de manera presencial a l'entitat bancària.
 
Tot seguit es detalla l'import de les taxes i més abaix els motius d'exempció de pagament.
Fase Taxa
Admissió Gratuiït Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals de formació.
Orientació i assessorament 5,00€ Per cada qualificació professional
Avaluació i acreditació 2,50€ Per cada unitat de competència

Queden exemptes del pagament de la taxa

a) Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.

b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % i les seves famílies, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General a la Dependència i el llibre de família, si n'escau.

c) Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.

d) Les persones en situació de dependència en grau II o III i les seves famílies, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.

e) Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.

f) Les famílies en situació de risc social, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.

g) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.

h) Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.

i) Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.

j) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.

k) Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.