COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Habilitació d'assessors i avaluadors

Per poder dur a terme el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació és necessari comptar amb un grup de persones habilitades dins l’àmbit de la docència i del món laboral encarregats de l'assessorament i l'avaluació de les persones que participen en el procediment d’acreditació.

Els assessors i avaluadors que actuen en les diferents convocatòries podran percebre les compensacions econòmiques establertes al Decret 4/2019, de 25 de gener.

Requisits per a ser assessor i/o avaluador

 • Tenir l’experiència laboral que s’indica a continuació:
  • Col·lectiu 1. Professors tècnics de formació professional o professors d’ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d’almenys quatre anys en l’especialitat corresponent a la nova funció en què volen ampliar l’habilitació.
  • Col·lectiu 2. Formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d’almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a la qualificació professional corresponent a la nova funció en què volen ampliar l’habilitació.
  • Col·lectiu 3. Professionals experts que tenguin una experiència laboral d’almenys quatre anys relacionada amb la qualificació professional corresponent a la nova funció en què volen ampliar l’habilitació.
  • Els professionals dels col·lectius 1 i 2, amb almenys dos anys d’experiència docent en mòduls professionals o mòduls formatius associats a una qualificació professional, de la qual volen ampliar l’habilitació i han d’acreditar també dos anys d’experiència laboral en el sector productiu relacionat amb la qualificació professional corresponent a la nova funció en què volen ampliar l’habilitació.
 • Superar el curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors.

  Funcions dels assessors

  Les persones habilitades per desenvolupar les tasques d'assessorament tenen les funcions següents:

  • Ajudar en l’elaboració de l’historial professional i formatiu de la persona candidata.
  • Assessorar a la persona candidata en la preparació de la fase d'avaluació.
  • Elaborar un informe orientatiu i no vinculant de les competències professionals que considera prou justificades i de les que no.
  • Seguir les indicacions establertes per l’IQPIB.

  Funcions dels avaluadors

  Les persones habilitades per desenvolupar les tasques d’avaluació tenen les funcions següents:

  • Elaborar el pla global d’avaluació per concretar les pautes i els criteris que durà a terme durant l’avaluació de les persones candidates assignades.
  • Avaluar a la persona candidata d’acord amb el Pla d’avaluació establert i revisat per l’IQPIB.
  • Comunicar els resultats de l’avaluació.
  • Atendre a possibles reclamacions.
  • Seguir les indicacions establertes per l’IQPIB.