COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Com em puc acreditar?

A qui va adreçat?

Què són les qualificacions professionals?

Què vol dir acreditar competències professionals?

Què és un certificat de professionalitat?

Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències?

Quan es convoquen?

Quins són els requisits per participar en un procediment d’acreditació de competències?

En què consisteix un procediment d’acreditació de competències?

Què puc fer si m’interessa que es convoqui una qualificació professional concreta?

On puc sol·licitar orientació i informació?

A qui va adreçat?

A persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals a través de:

 • L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb la feina que fan.
 • La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals però no una titulació oficial.

Què són les qualificacions professionals?

Una qualificació professional és l’agrupament de competències que es consideren necessàries per exercir una activitat laboral concreta. Cada qualificació professional té un nombre d’unitats de competència determinat.

Les competències professionals són el conjunt de coneixements i capacitats que fan que un treballador faci bé la seva feina. En resum, és el que ha de saber i el que ha de saber fer. L’agrupament mínim de competències professionals que es pot acreditar s’anomena unitat de competència.

Les qualificacions professionals pertanyen a 26 famílies professionals diferents:

Família professional Qualificació professional
Sanitat (SAN) Trasllat i mobilització d’usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris (SAN668_1)
Activitats fisicoesportives (AFD) Guia per barrancs secs o aquàtics (AFD338_2)
Imatge i so (IMS) Càmera de cinema, vídeo i televisió (IMS294_3)

Les qualificacions professionals poden ser de:

 • Nivell 1 (els cicles de formació professional bàsica del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 1 completes o parcials).

 • Nivell 2 (els cicles formatius de grau mitjà del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 2 completes o parcials).

 • Nivell 3 (els cicles formatius de grau superior del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 3 completes o parcials).

En el codi de cada qualificació professional, les lletres fan referència a la família professional, mentre que la xifra final, situada darrere la barra baixa, n’indica el nivell. Per exemple:

SSC320_2. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

SSC. família de Serveis socioculturals i a la comunitat.

Tant les qualificacions professionals com les unitats de competència (UC) tenen un codi propi, com es pot veure en els exemples següents:

 • IMA369_2, Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció (2 unitats de competència):

  • UC1158_2. Muntar instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció.

  • UC1159_2. Mantenir instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció.

 • SEA129_2, Extinció d’incendis i salvament (4 unitats de competència):

  • UC0401_2. Executar les operacions necessàries per salvar vides en perill.

  • UC0402_2. Executar les operacions necessàries per al control i l’extinció d’incendis.

  • UC0403_2. Actuar en successos descontrolats amb amenaça per a les persones o el medi ambient.

  • UC0404_2. Executar les operacions necessàries per al control de emergències amb les ajudes tècniques necessàries.

Què vol dir acreditar competències professionals?

En participar en un procediment d’acreditació de competències professionals, la persona candidata ha de demostrar que posseeix uns coneixements i unes capacitats, és a dir, que mostra unes competències. El mínim que es pot acreditar és, com s’ha dit, una unitat de competència.

Els candidats, quan participen en un procediment d’acreditació de competències d’una qualificació professional, decideixen quantes i quines unitats de competència (UC) volen acreditar. Les UC demostrades o acreditades són acumulables; és el que s’anomena acreditació parcial acumulable.

Què és un certificat de professionalitat?

És un certificat oficial, atorgat pel SOIB o l’Administració laboral competent, que acredita que una persona està qualificada per desenvolupar una activitat laboral concreta.

Qualificació professional: SEA534_2,Prevenció d’incendis i manteniment
Certificat de professionalitat: SEAD0211.Prevenció d’incendis i manteniment

Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències?

Una persona pot participar en un procediment d’acreditació de competències quan, en una comunitat autònoma, es faci una convocatòria oficial i la qualificació professional relacionada amb la seva experiència laboral o formació no formal sigui convocada.

Quan es convoquen?

A les Illes Balears, l’IQPIB, des de la publicació del Real decret 143/2021, de 9 de març, convoca procediments d’acreditació de competències oberts, és a dir, sense dates concretes d’inscripció. Els procediments per acreditar i avaluar oberts i les qualificacions professionals convocades es poden consultar al web de l’IQPIB.

L’IQPIB convoca un procediment per avaluar i acreditar les competències professionals d’aquelles qualificacions incloses a l’oferta de Formació Professional existent.

En cas de complir els requisits per participar a més d’una qualificació professional, l’IQPIB recomana no inscriure’s a més de 3 qualificacions professionals de manera simultània.

Quins són els requisits per participar en un procediment d’acreditació de competències?

Requisits generals

Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

Requisits específics per a les qualificacions de nivell 1

 • Tenir 18 anys en el moment de la inscripció.

 • Complir almenys un d’aquests dos requisits:

  • 2 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 1.200 hores treballades, adquirida en els darrers 15 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

  • 200 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

Requisits específics per a les qualificacions de nivell 2 i de nivell 3

 • Tenir 20 anys en el moment de la inscripció.

 • Complir almenys un d’aquests dos requisits:

  • 3 anys d’experiència laboral, amb un mínim de 2.000 hores treballades, adquirida en els darrers 15 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

  • 300 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

En què consisteix un procediment d’acreditació de competències?

Totes les persones que compleixin amb els anteriors requisits hi poden participar. El procediment d’acreditació de competències té 3 fases: inscripció, fase d’assessorament i fase d’avaluació. La inscripció a cadascuna de les tres
fases està subjecta al pagament de taxes.

Inscripció al procediment

Les persones interessades a participar han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

A l’hora de fer el tràmit s’ha d’ adjuntar la documentació indicada a la normativa, la qual és requerida per demostrar que la persona interessada compleix els requisits.

La Comissió Permanent ha de comunicar, a través d’un correu electrònic, a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Fase d’assessorament

Les persones que compleixen els requisits han d’emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament, mitjançant el formulari establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

La fase d’assessorament s’ha de dur a terme preferentment de manera telemàtica.

L’IQPIB assigna a una persona experta en el sector de la qualificació professional que actua com a assessor. L’assessor s’ha de posar en contacte amb el seu candidat per correu electrònic per ajudar-lo a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l’historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que hagi sol·licitat.

Un cop finalitzada la fase d’assessorament, el candidat ha de rebre, per mitjans telemàtics, l’informe d’assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor (document no vinculant).

Després el candidat ha d’esperar a rebre un correu electrònic, per part de l’IQPIB, on es facilita l’enllaç per inscriure’s a la fase d’avaluació.

Fase d’avaluació

Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d’avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació, mitjançant el formulari establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

A la fase d'avaluació, almenys una de les intervencions ha de ser presencial. Les persones que es trobin fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'hauran de desplaçar a les Illes Balears per dur a terme aquesta actuació presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

L’IQPIB assigna a una persona experta en el sector de la qualificació professional actua com a avaluador. L’avaluador s’ha de posar en contacte amb el seu candidat per correu electrònic i l’ha d’indicar les possibles actuacions que pot dur a terme (entrevista professional, observació al lloc de treball, simulació d’activitats professionals o proves professionals de competència) per avaluar la competència professional de cadascuna de les unitats de competència sol·licitades.

Un cop finalitzada la fase d’avaluació, el candidat ha de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l’avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.
Si la persona avaluada no està d’acord amb el resultat de l’avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic del seu avaluador utilitzat durant aquesta fase.

Acreditació i registre

Finalment s’expedeix una acreditació de cadascuna de les unitats de competència demostrades. Com s’ha dit, es poden anar acumulant unitats de competència acreditades fins arribar a tenir totes les necessàries per obtenir un certificat de professionalitat.

L’IQPIB ha d’enviar aquest certificat al correu electrònic del candidat. Les acreditacions queden inscrites al Registre d’Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears i al Servei d’Ocupació Estatal.

Què puc fer si m’interessa que es convoqui una qualificació professional concreta?

Al web de l’IQPIB es pot trobar una bústia de suggeriment de convocatòria. Es poden emplenar formularis diferents si es té interès que es convoquin distintes qualificacions professionals.

On puc sol·licitar orientació i informació? 

Es pot sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) si voleu més informació sobre els procediments d’acreditació de competències professionals o per saber quina o quines són les qualificacions
professionals que més s’ajusten a la vostra trajectòria formativa o laboral.