COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Com em puc acreditar?

A qui va adreçat?

Què són les qualificacions professionals?

Què vol dir acreditar competències professionals?

Què és un certificat de professionalitat?

Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències?

Quan es convoquen?

En què consisteix un procediment d’acreditació de competències?

Què puc fer si m’interessa que es convoqui una qualificació professional concreta?

On puc sol·licitar orientació i informació?

A qui va adreçat?

A persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals a través de:

 • L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb la feina que fan.
 • La formació no formal i informal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements professionals però no una titulació oficial.

Què són les qualificacions professionals?

Una qualificació professional és l’agrupament de competències que es consideren necessàries per exercir una activitat laboral concreta. Cada qualificació professional té un nombre d’estàndards de competència determinat.

Les competències professionals són el conjunt de coneixements i capacitats que fan que un treballador faci bé la seva feina. En resum, és el que ha de saber i el que ha de saber fer. L’agrupament mínim de competències professionals que es pot acreditar s’anomena estàndard de competència.

Les qualificacions professionals pertanyen a 26 famílies professionals diferents:

Família professional Qualificació professional
Sanitat (SAN) Trasllat i mobilització d’usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris (SAN668_1)
Activitats fisicoesportives (AFD) Guia per barrancs secs o aquàtics (AFD338_2)
Imatge i so (IMS) Càmera de cinema, vídeo i televisió (IMS294_3)

Les qualificacions professionals poden ser de:

 • Nivell 1 (els cicles de formació professional bàsica del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 1 completes o parcials).

 • Nivell 2 (els cicles formatius de grau mitjà del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 2 completes o parcials).

 • Nivell 3 (els cicles formatius de grau superior del sistema educatiu poden incloure qualificacions professionals de nivell 3 completes o parcials).

En el codi de cada qualificació professional, les lletres fan referència a la família professional, mentre que la xifra final, situada darrere la barra baixa, n’indica el nivell. Per exemple:

SSC320_2. Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en institucions socials.

SSC. Família de Serveis socioculturals i a la comunitat.

Tant les qualificacions professionals com els estàndards de competència (UC) tenen un codi propi, com es pot veure en els exemples següents:

 • HOT091_1, Operacions bàsiques de cuina (2 estàndards de competència):

  • UC0255_1. Executar operacions bàsiques de proveïment, preelaboració i conservació culinàries

  • UC0256_1. Assistir en l’elaboració culinària i fer i presentar preparacions senzilles

 • SEA676_2, Prevenció, extinció d'incendis i salvament (5 estàndards de competència):

  • UC0361_2. Prestar atenció sanitària inicial a múltiples víctimes

  • UC2288_2. Executar operacions de prevenció, extinció d'incendis i emergència

  • UC2289_2. Executar operacions de rescat de persones i animals en perill

  • UC2290_2. Executar operacions de prevenció i accions de contenció en successos descontrolats d'origen natural i tecnològic

  • UC2291_2. Executar operacions de valoració del nivell de prevenció de risc d'incendi d’instal•lacions i edificacions i de les activitats que es desenvolupen en el seu interior

Què vol dir acreditar competències professionals?

En participar en un procediment d’acreditació de competències professionals, la persona candidata ha de demostrar que posseeix uns coneixements i unes capacitats, és a dir, que mostra unes competències. El mínim que es pot acreditar és, com s’ha dit, un estàndard de competència.

Els candidats, quan participen en un procediment d’acreditació de competències d’una qualificació professional, decideixen quants i quins estàndards de competència (UC) volen acreditar. Els estàndards de competència demostrats o acreditats són acumulables; és el que s’anomena acreditació parcial acumulable.

Què és un certificat de professionalitat?

És un certificat oficial, atorgat pel SOIB o l’Administració laboral competent, que acredita que una persona està qualificada per desenvolupar una activitat laboral concreta.

Qualificació professional: SEA026_2. Operacions en Estacions de Tractament d’Aigües
Certificat de professionalitat: SEAG0210. Operacions en Estacions de Tractament d’Aigües

Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències?

Una persona pot participar en un procediment d’acreditació de competències quan, en una comunitat autònoma, es faci una convocatòria oficial i la qualificació professional relacionada amb la seva experiència laboral o formació no formal sigui convocada.

Si la persona interessada ha participat a l’avaluació sense renunciar-hi però la finalitza amb un resultat de no demostrada en una o més estàndards de competència, pot, transcorreguts sis mesos, tornar a inscriure’s al procediment. Durant aquest termini ha d'adquirir nova experiència professional i/o formació no formal relacionada amb els estàndards de competència que vol acreditar. La documentació justificativa que s’ha d’aportar ha de tenir una data posterior a l’acta d’avaluació.

Quan es convoquen?

A les Illes Balears, l’IQPIB convoca procediments d’acreditació de competències oberts, és a dir, sense dates concretes d’inscripció. Els procediments per acreditar i avaluar oberts i les qualificacions professionals convocades es poden consultar al web de l’IQPIB.

L’IQPIB convoca un procediment d'acreditació de competències d’aquelles qualificacions incloses a l’oferta de Formació Professional existent.

En cas de complir els requisits per participar a més d’una qualificació professional, l’IQPIB recomana no inscriure’s a més de 3 qualificacions professionals de manera simultània.

En què consisteix un procediment d’acreditació de competències?

Totes les persones que compleixin els requisits poden participar en el procediment. Aquest procediment té tres tràmits telemàtics: inscripció, fase d’assessorament i fase d’avaluació. El tràmit de la inscripció és gratuït, mestre que els altres dos estan subjectes al pagament de taxes.

Inscripció al procediment

Les persones interessades a participar han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

A l’hora de fer el tràmit s’ha d’adjuntar la documentació indicada a la normativa, la qual és requerida per demostrar que la persona interessada compleix els requisits.

La Comissió Permanent ha de comunicar, a través d’un correu electrònic, a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Fase d’assessorament

Les persones que compleixen els requisits rebran, al correu electrònic indicat a la seva inscripció, l'enllaç al formulari per emplenar la sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament.

Aquesta fase s’ha de dur a terme de manera presencial o per mitjans telemàtics.

L'IQPIB ha d'assignar una persona assessora a cada participant. Aquesta persona es posarà en contacte per correu electrònic per ajudar-la a autoavaluar la seva competència, així com per completar el seu historial professional i formatiu relacionat amb els estàndards de competència dels quals hagi sol·licitat l'assessorament.

Un cop finalitzada la fase d'assessorament, les persones assessorades rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament no vinculant i podran continuar amb el procediment.

Després, la persona candidata ha d’esperar a rebre un correu electrònic, per part de l’IQPIB, on es facilita l’enllaç per inscriure’s a la fase d’avaluació. Es recomana revisar la safata de correu no desitjat.

Fase d’avaluació

Les persones que hagin estat assessorades rebran, al correu electrònic que han fet constar a la seva inscripció, un enllaç que han d'emplenar, amb el qual tramitaran la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació.

L'avaluació és una fase que pot desenvolupar-se per mitjans telemàtics o presencials.

L'IQPIB ha d'assignar una persona avaluadora a cada participant. Aquesta persona es posarà en contacte per correu electrònic per analitzar i comprovar si la persona candidata compta amb la competència professional, amb els indicadors de qualitat requerida, i obtenir evidències complementàries mitjançant actuacions tipus entrevista, observació al lloc de treball, simulacions, o qualsevol altra forma pràctica de comprovació.

Cal tenir en compte que l'entrevista pot ser de manera presencial o a través de mitjans telemàtics, en funció de les necessitats de la persona candidata. L'observació al lloc de treball serà possible si la persona candidata està en actiu i desenvolupa funcions relacionades amb els estàndards de competència sol·licitats i si el seu lloc de treball es troba a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La simulació o qualsevol altra forma pràctica de comprovació s'ha de realitzar de manera presencial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, el resultat provisional de l'avaluació. Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat provisional, té dret a reclamar davant la persona avaluadora assignada en un termini de tres dies hàbils.

Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, l'acta d'avaluació. Si així tot la persona avaluada segueix en desacord, pot presentar un recurs d'alçada.

Acreditació i registre

Finalment s’expedeix una acreditació dels estàndards de competència demostrats que s'enviarà al correu electrònic de la persona candidata. Com s’ha dit, es poden anar acumulant estàndards de competència acreditats fins arribar a tenir totes les necessàries per obtenir un certificat de professionalitat (si aquella qualifiació duu associat un certificat de professionalitat).

Què puc fer si m’interessa que es convoqui una qualificació professional concreta?

Al web de l’IQPIB es pot trobar un formulari de suggeriment per sol·licitar aquella qualificació professional del seu interès, la qual no estigui actualment convocada. Es poden emplenar formularis diferents si es té interès que es convoquin distintes qualificacions professionals.

On puc sol·licitar orientació i informació? 

Es pot sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) si voleu més informació sobre els procediments d’acreditació de competències professionals o per saber quina o quines són les qualificacions professionals que més s’ajusten a la vostra trajectòria formativa o laboral.