COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Qualificacions professionals

A continuació s'enumeren les qualificacions professionals que ofereix l'Institut de qualificacions professionals de les Illes Balears.

En el cas de que no hi hagi una qualificació professional que estàs interessat, pots emplenar aquest formulari de suggeriment de convocatòria. Pots consultar el catàleg complet a la pàgina de l'INCUAL.

Qualificacions professionals obertes

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Agrària

Arts gràfiques

Arts i artesanies

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Hoteleria i turisme

Imatge personal

Imatge i so

Indústries alimentàries

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Fusta, moble i suro

Marítim pesquera

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehicles

Vidre i ceràmica

 

Activitats físiques i esportives

AFD500_1 - Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i el funcionament d'instal·lacions esportives
AFD096_2 - Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
AFD159_2 - Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana
AFD160_2 - Guia d’itineraris amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal
AFD338_2 - Guia per barrancs secs o aquàtics
AFD339_2 - Guia per a itineraris eqüestres en el medi natural
AFD340_2 - Socorrisme en espais aquàtics naturals
AFD502_2- Conducció subaquàtica i iniciació en busseig esportiu
AFD503_2- Guia d'espeleologia
AFD504_2- Iniciació esportiva en espeleologia
AFD505_2- Iniciació esportiva en l'àmbit hípic i eqüestre
AFD506_2 - Iniciació esportiva en natació i les seves especialitats
AFD507_2 - Iniciació esportiva en vela amb embarcacions d'aparell lliure i fix
AFD508_2- Iniciació i promoció esportiva en judo i defensa personal
AFD538_2 - Iniciació esportiva en la modalitat de salvament i socorrisme en instal·lacions aquàtiques
AFD612_2- Iniciació esportiva en esgrima
AFD613_2- Iniciació esportiva al golf
AFD614_2 - Iniciació esportiva en piragüisme
AFD615_2 - Iniciació esportiva en tennis
AFD663_2- Iniciació esportiva en karate
AFD664_2- Iniciació esportiva al rugbi
AFD665_2 - Iniciació esportiva en taekwondo
AFD672_2- Dinamització d'activitats recreatives en parcs d'aventures en alçària
AFD673_2 - Iniciació esportiva en atletisme
AFD674_2 - Iniciació esportiva en handbol
AFD698_2 - Iniciació esportiva en bàsquet
AFD699_2 - Iniciació esportiva en escalada
AFD723_2- Iniciació esportiva en gimnàstica acrobàtica
AFD724_2- Iniciació esportiva a la gimnàstica aeròbica
AFD725_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica artística femenina
AFD726_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica artística masculina
AFD727_2 - Iniciació esportiva en gimnàstica rítmica
AFD728_2- Iniciació esportiva en gimnàstica trampolí
AFD097_3 - Condicionament físic a sala d'entrenament polivalent
AFD162_3 - Condicionament físic en grup amb suport musical
AFD341_3 - Activitats de natació
AFD509_3 - Animació física i esportiva i recreativa
AFD510_3 - Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat
AFD511_3 - Condicionament físic en el medi aquàtic
AFD539_3 - Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics
AFD616_3 - Instrucció en ioga

Administració i gestió

ADG305_1 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
ADG306_1 - Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents
ADG307_2 - Activitats administratives de recepció i relació amb el client
ADG308_2 - Activitats de gestió administrativa
ADG082_3 - Gestió comptable i d'auditoria
ADG083_3 - Gestió administrativa pública
ADG084_3 - Administració de recursos humans
ADG157_3 - Gestió financera
ADG309_3 - Assistència a la direcció
ADG310_3 - Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
ADG311_3 - Comercialització i administració de productes i serveis financers
ADG543_3 - Assistència en la gestió dels procediments tributaris
ADG544_3 - Creació i gestió de microempreses
ADG545_3 - Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
ADG649_3 - Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades

Agrària

AGA163_1 - Activitats auxiliars en agricultura
AGA164_1 - Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
AGA342_1 - Activitats auxiliars en floristeria
AGA166_2 - Cultius llenyosos
AGA168_2 - Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
AGA225_2 - Agricultura ecològica
AGA343_2 - Aprofitaments forestals
AGA457_2 - Activitats de floristeria
AGA460_2 - Producció de llavors i plantes a vivers
AGA705_2 - Cures higièniques i estètiques d'animals de companyia
AGA003_3 - Jardineria i restauració del paisatge
AGA228_3 - Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles
AGA346_3 - Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius
AGA348_3 - Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals
AGA488_3 - Assistència a l'atenció clínica en centres veterinaris

Arts gràfiques

ARG219_3 - Disseny de productes gràfics

Arts i artesanies

Comerç i màrqueting

COM411_1 - Activitats auxiliars de magatzem
COM412_1 - Activitats auxiliars de comerç
COM701_1 - Servei de lliurament i recollida a domicili
COM085_2 - Activitats de venda
COM631_2 - Activitats de gestió del petit comerç
COM086_3 - Gestió administrativa i financera del comerç internacional
COM087_3 - Atenció al client, consumidor o usuari
COM088_3 - Tràfic de mercaderies per carretera
COM158_3 - Implantació i animació d'espais comercials
COM312_3 - Assistència a la investigació de mercats
COM313_3 - Control i formació en consum
COM314_3 - Gestió comercial de vendes
COM315_3 - Gestió i control de l'aprovisionament
COM316_3 - Màrqueting i compravenda internacional
COM317_3 - Organització del transport i la distribució
COM318_3 - Organització i gestió de magatzems
COM623_3 - Trànsit de viatgers per carretera
COM650_3 - Gestió comercial immobiliària
COM651_3 - Gestió comercial i financera del transport per carretera
COM652_3 - Gestió de màrqueting i comunicació
COM707_3 - Dinamització de xarxes socials i estratègia de continguts digitals
COM708_3 - Gestió de l'estratègia de màrqueting digital
COM709_3 - Gestió del comerç electrònic
COM731_3 - Gestió d'esdeveniments corporatius

Edificació i obra civil

EOC051_1 - Operacions de formigó
EOC271_1 - Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes
EOC272_1 - Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció
EOC409_1 - Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització
EOC578_1 - Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció
EOC579_2 - Armadures passives per a formigó
EOC052_2 - Fàbriques d'obra de paleta
EOC580_2 - Cobertes inclinades
EOC581_2 - Encofrats
EOC582_2 - Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines
EOC583_2 - Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres
EOC584_2 - Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, plafons i mampares
EOC585_2 - Muntatge de bastides tubulars
EOC586_2 - Paviments i obra de paleta d'urbanització
EOC587_2 - Pintura decorativa en construcció
EOC588_2 - Pintura industrial en construcció
EOC589_2 - Revestiments amb pastes i morters en construcció
EOC590_2 - Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció
EOC687_2 - Operacions de manutenció de càrregues amb grua-torre
EOC688_2 - Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A
EOC689_2 - Construcció de pedra en sec
EOC720_2 - Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada de categoria B
EOC732_2 - Col·locació de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i de protecció contra el foc o el radó en obres de construcció
EOC733_2 - Operacions amb maquinària d'arrencada i càrrega de terres en construcció
EOC734_2 - Operacions amb maquinària d'estès i anivellament de terres en construcció
EOC735_2 - Operacions amb maquinària de transport de terres en construcció
EOC736_2 - Treballs temporals de construcció, conservació i manteniment en altura amb sistemes d'accés i posicionament mitjançant cordes
EOC737_2 - Treballs de clavegueram i pouateria
EOC782_2 - Manipulació mecànica de càrregues amb carretó tot terreny d'abast variable
EOC201_3 - Representació del projectes d'edificació
EOC202_3 - Representació de projectes d'obra civil
EOC273_3 - Control dels projectes i obres de construcció
EOC274_3 - Aixecaments i replantejos
EOC641_3 - Control d'execució d'obres civils
EOC642_3 - Control d'execució d'obres d'edificació
EOC783_3 - Desenvolupament de treballs de fotogrametria

Electricitat i electrònica

ELE255_1 - Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
ELE256_1 - Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques i instal·lacions d'enllumenat exterior
ELE481_1 - Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics
ELE042_2 - Instal·lació i manteniment d'equips electrònics d'àudio, vídeo i multimèdia
ELE043_2 - Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis
ELE188_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió
ELE189_2 - Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades
ELE257_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
ELE379_2 - Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina
ELE380_2 - Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació
ELE482_2 - Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia
ELE483_2 - Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió
ELE598_2 - Manteniment d'electrodomèstics
ELE599_2 - Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
ELE671_2 - Muntatge i manteniment de línies d'alimentació en electrificació ferroviària
ELE690_2 - Operacions elèctriques en subestacions de tracció i centres d'autotransformació ferroviari
ELE691_2 - Instal·lació i manteniment de sistemes de comandament i control i senyalització en infraestructures ferroviàries
ELE692_2 - Instal·lació i manteniment de sistemes de telecomunicacions i serveis auxiliars en infraestructures ferroviàries
ELE738_2 - Instal·lació i manteniment de dispositius i sistemes connectats (IoT)
ELE766_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió
ELE767_2 - Muntatge i manteniment de línies elèctriques d'alta tensió
ELE258_3 - Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicacions i altres xarxes de veu i dades en edificacions
ELE259_3 - Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques a l'entorn d'edificis i amb finalitats especials
ELE260_3 - Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió
ELE381_3 - Gestió i supervisió de la instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina
ELE382_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn dels edificis
ELE383_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis
ELE384_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de  transformació d'intempèrie
ELE385_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
ELE386_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i de centres de transformació d'interior
ELE484_3 - Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial
ELE485_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions de base de telefonia
ELE486_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
ELE487_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió
ELE551_3 - Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics
ELE552_3 - Manteniment d'equips electrònics
ELE600_3 - Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics
ELE784_3- Gestió i supervisió de sistemes d'electrificació ferroviària
ELE785_3- Gestió i supervisió de sistemes de control i comandament i de telecomunicacions en infraestructures ferroviàries
ELE786_3- Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions d'alta tensió
ELE812_3 - Implantació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de control d'accessos, presència i videovigilància

Energia i aigua

ENA191_2 - Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua
ENA261_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 
ENA472_2 - Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i d’aparells de gas
ENA262_3 - Organització i control del muntatge i el manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament  
ENA358_3 - Eficiència energètica en edificis
ENA360_3 - Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas

Fabricació mecànica

FME684_2 - Soldadura amb arc i gas protector i amb elèctrode consumible, soldadura "MIG/MAG"
FME685_2 - Soldadura amb arc i gas protector i amb elèctrode no consumible, soldadura "TIG"
FME686_2 - Soldadura amb arc i amb elèctrode revestit

Hoteleria i turisme

HOT091_1 - Operacions bàsiques de cuina
HOT092_1 - Operacions bàsiques de restaurant i bar
HOT222_1 - Operacions bàsiques de pisos en allotjaments
HOT325_1 - Operacions bàsiques de càtering
HOT414_1 - Operacions bàsiques en obradors de pastisseria/rebosteria   
HOT540_1 - Activitats per al joc en establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar en sales de bingo
HOT093_2 - Cuina
HOT223_2 - Rebosteria
HOT326_2 - Allotjament rural
HOT541_2 - Activitats per al joc en taules de casinos
HOT653_2 - Guarda de refugis i albergs de muntanya
HOT679_2 - Serveis de restaurant, bar i cafeteria
HOT788_2 - Pesca i turisme
HOT712_2 - Prestació de serveis d’organització a esdeveniments
HOT094_3 - Recepció
HOT332_3 - Direcció i producció en cuina
HOT333_3 - Gestió de pisos i neteja d'allotjaments
HOT335_3 - Guia de turisme
HOT336_3 - Promoció turística local i informació al visitant
HOT337_3 - Vins, altres begudes i productes selectes propis de sommelieria
HOT542_3 - Direcció i produció en pastisseria
HOT680_3 - Gestió de processos en serveis de restauració
HOT741_3 - Apiturisme
HOT742_3 - Atenció al passatge en transport marítim i fluvial
HOT743_3 - Ecoturisme
HOT744_3 - Enoturisme
HOT745_3 - Micoturisme
HOT772_3 - Gestió de productes turístics
HOT798_3. Atenció a viatgers amb transport ferroviari

Imatge personal

IMP022_1 - Serveis auxiliars de perruqueria
IMP118_1 - Serveis auxiliars d'estètica
IMP119_2 - Perruqueria
IMP120_2 - Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge
IMP121_2 - Tractaments estètics de mans i peus
IMP023_3 - Hidrotermal
IMP182_3 - Bronzejat, maquillatge i depilació avançada
IMP248_3 - Massatges estètics i tècniques sensorials associades
IMP249_3 - Perruqueria tècnica i artística
IMP250_3 - Tractaments estètics
IMP395_3 - Assessoria integral d'imatge personal
IMP397_3 - Tractaments capil·lars estètics
IMP799_3 - Micropigmentació (inscripció tancada temporalment)
IMP800_3 - Tatuatge i perforació corporal (inscripció tancada temporalment)

Imatge i so

IMS434_2 -  Animació musical i visual en viu i en directe
IMS436_2 - Operacions de so
IMS074_3 - Assistència a la producció en televisió
IMS077_3 - Assistència a la realització en televisió
IMS220_3 - Assistència a la direcció cinematogràfica i d’obres audiovisual
IMS294_3 - Càmera de cinema, vídeo i televisió
IMS296_3 - Muntatge i postproducció d'audiovisuals
IMS438_3 - Desenvolupament de projectes i control de so en audiovisuals, ràdio i indústria discogràfica
IMS439_3 - Desenvolupament de projectes i control de so viu i en instal·lacions fixes
IMS442_3 - Regidoria d'espectacles en viu i d’esdeveniments

Indústries alimentàries

INA172_1 - Operacions auxiliars a la indústria alimentària
INA173_1 - Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria
INA013_2 - Obtenció d'olis d'oliva
INA015_2 - Forneria i brioixeria
INA107_2 - Pastisseria i confiteria
INA174_2 - Elaboració de vins i licors
INA773_2 - Elaboració de productes carnis a nivell industrial
INA774_2 - Elaboració i venda de productes carnis
INA239_3 - Indústries càrnies

Indústries extractives

Informàtica i comunicacions

IFC361_1 - Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
IFC078_2 - Operació de sistemes microinformàtics
IFC297_2 - Confecció i publicació de pàgines web
IFC298_2 - Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics
IFC299_2 - Operació de xarxes locals
IFC300_2 - Operació de sistemes informàtics
IFC301_2 - Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades
IFC362_2 - Operacions de manteniment de sistemes de radiocomunicacions
IFC748_2 - Digitalització aplicada en l'entorn professional
IFC079_3 - Administració de bases de dades
IFC080_3 - Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
IFC081_3 - Administració i disseny de xarxes departamentals
IFC152_3 - Gestió de sistemes informàtics
IFC153_3 - Seguretat informàtica
IFC154_3 - Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web
IFC155_3 - Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió
IFC156_3 - Administració de serveis d'Internet
IFC302_3 - Gestió de xarxes de veu i dades
IFC303_3 - Programació de sistemes informàtics
IFC304_3 - Sistemes de gestió d'informació
IFC363_3 - Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
IFC364_3 - Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions
IFC366_3 - Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions
IFC749_3 - Gestió de dades i entrenament en sistemes d'intel·ligència artificial basats en aprenentatge automàtic
IFC750_3 - Gestió de la instal·lació, desplegament i explotació de sistemes d'intel·ligència artificial basats en aprenentatge automàtic
IFC789_3 - Desenvolupament de productes basats en cadenes de blocs Blockchain

Instal·lació i manteniment

IMA367_1 - Operacions auxiliars de lampisteria
IMA040_2 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques
IMA041_2 - Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial
IMA568_2 - Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport
IMA801_2. Muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques en edificis
IMA373_3 - Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids
IMA376_3 - Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques
IMA378_3 - Planificació, gestió i execució del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids
IMA824_3. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques
IMA825_3. Supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques

Fusta, moble i suro

MAM276_1 - Treballs de fusteria i moble
MAM058_2 - Mecanitzat de la fusta i els seus derivats amb equips manuals i automatitzats
MAM059_2 - Instal·lació de mobles
MAM062_2 - Muntatge de mobles i elements de fusteria
MAM063_3 - Projectes de fusteria i mobles
MAM423_3 - Organització i gestió de la producció en indústries de fusteria i moble
MAM425_3 - Projectes d'instal·lació i moblament

Marítim pesquera

MAP229_1 - Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc
MAP400_1 - Activitats auxiliars i de suport al buc en port
MAP404_1 - Amarratge de port i monoboies
MAP170_2 - Operacions en transport marítim i pesca de litoral
MAP171_2 - Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa
MAP591_2 - Navegació i pesca marítima
MAP592_2 - Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc
MAP619_2 - Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic
MAP234_3 - Navegació, transport marítim i activitats pesqueres
MAP577_3 - Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer
MAP594_3 - Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc

Química

QUI020_3 - Assajos microbiològics i biotecnològics
QUI021_3 - Assajos físics i fisicoquímics
QUI117_3 - Anàlisi química
QUI476_3 - Anàlisi biotecnològica

Sanitat

SAN668_1 - Trasllat i mobilització d'usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris
SAN025_2 - Transport sanitari
SAN122_2 - Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes
SAN123_2 - Farmàcia
SAN669_2 - Cures auxiliars sanitàries
SAN124_3 - Laboratori d'anàlisis clíniques
SAN125_3 - Anatomia patològica i citològica
SAN126_3 - Audiopròtesis
SAN127_3 - Radioteràpia
SAN489_3 - Higiene bucodental
SAN491_3 - Tanatopràxia
SAN626_3 - Documentació sanitària
SAN627_3 - Imatge per al diagnòstic

Seguretat i medi ambient

SEA406_1 - Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
SEA702_1 - Apilament, classificació i emmagatzematge inicial de residus
SEA026_2 - Operacions en estacions de tractament d'aigües
SEA027_2 - Gestió de residus
SEA028_2 - Serveis per al control de plagues/organismes nocius
SEA029_2 - Vigilància i seguretat privada (UC0082_2 no s'ofertarà a les Illes Balears)
SEA130_2 - Guarderia forestal, cinegètica i marítima
SEA183_2 - Comeses operatives bàsiques i de seguretat militar
SEA492_2 - Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització
SEA531_2 - Ensinistrament de base i educació canina
SEA532_2 - Operacions de vigilància i control en l’entorn aquàtic i hiperbàric
SEA533_2 - Operacions subaquàtiques de recerca i recuperació de víctimes i objectes sinistrats
SEA595_2 - Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
SEA676_2 - Prevenció, extinció d'incendis i salvament
SEA755_2 - Control d'organismes nocius mitjançant processos de desinfecció i tractaments algicides, excepte tractament d'aigües
SEA756_2 - Control d'organismes, inclosos insectes, que degraden o alteren la fusta i els seus derivats
SEA757_2 - Manteniment de piscines i altres instal·lacions aquàtiques
SEA030_3 - Control i protecció del medi natural
SEA131_3 - Prevenció de riscs laborals
SEA251_3 - Gestió de serveis per al control d'organismes nocius
SEA252_3 - Sensibilització i educació ambiental
SEA493_3 - Control de la contaminació atmosfèrica
SEA494_3 - Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic
SEA535_3 - Gestió d’emergències aquàtiques en aigües continentals
SEA536_3 - Gestió i coordinació en protecció civil i emergències
SEA537_3 - Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil
SEA596_3 - Coordinació d’operacions en incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural
SEA597_3 - Gestió ambiental
SEA647_3 - Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències

Serveis socioculturals i a la comunitat

SSC319_1 - Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
SSC413_1 - Feina domèstica
SSC607_1 - Activitats funeràries i de manteniment a cementiris
SSC089_2 - Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en el domicili
SSC320_2 - Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en institucions socials
SSC443_2 - Gestió de teleassistència domiciliària
SSC564_2 - Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
SSC609_2 - Operacions en serveis funeraris
SSC090_3 - Educació d'habilitats d'autonomia personal i social
SSC321_3 - Dinamització comunitària
SSC322_3 - Educació infantil
SSC323_3 - Inserció laboral de persones amb discapacitat
SSC324_3 - Mediació comunitària
SSC329_3 - Animació turística
SSC444_3 - Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius
SSC445_3 - Dinamització, gestió de programacions i desenvolupament d'accions culturals
SSC446_3 - Gestió i organització d'equips de neteja
SSC448_3 - Docència de la formació per a l’ocupació
SSC450_3 - Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat
SSC451_3- Promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes
SSC565_3 - Direcció i coordinació de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil
SSC566_3 - Docència de formació vial
SSC567_3- Informació juvenil
SSC611_3 - Prestació de serveis bibliotecaris
SSC758_3 - Promoció i desenvolupament integral de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat social

Tèxtil, confecció i pell


Transport i manteniment de vehicles

TMV194_1 - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
TMV195_1 - Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
TMV407_1 - Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic
TMV452_1 - Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV453_1 - Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV657_1 - Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports
TMV044_2 - Pintura de vehicles
TMV045_2 - Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles
TMV046_2 - Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles
TMV047_2 - Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils
TMV048_2 - Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars
TMV196_2- Embelliment i decoració de superfícies de vehicles    
TMV197_2 - Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
TMV198_2- Manteniment dels sistemes mecànics del material rodant ferroviari
TMV199_2- Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari
TMV265_2 - Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines
TMV454_2 - Conducció d'autobusos
TMV455_2 - Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera
TMV456_2 - Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes
TMV553_2 - Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV554_2 - Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV555_2 - Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV556_2 - Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV557_2 - Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV658_2 - Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports
TMV717_2 - Manteniment de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana o personal
TMV049_3 - Planificació i control de l'àrea de carrosseria
TMV050_3 - Planificació i control de l'àrea d'electromecànica
TMV603_3 - Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV604_3 - Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV605_3 - Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo
TMV606_3 - Tripulació de cabina de passatgers
TMV761_3 - Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó
TMV762_3 - Manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus
TMV763_3 - Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina
TMV764_3 - Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó
TMV765_3 - Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina

Vidre i ceràmica