COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Presentació

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) actua com a instrument tècnic, dotat de capacitat i independència de criteris, amb les finalitats següents:

  • Actuar en la comunitat autònoma com l’entitat pública facultada per fer el desenvolupament i manteniment del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals.
  • Participar en la millora de l’ocupació, la inserció social i el foment de l’economia productiva.
  • Investigar per sectors i nivells les qualificacions professionals a les Illes Balears i normalitzar-les, d’acord amb les normes del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals.
  • Crear el sistema integral de qualificacions professionals de les Illes Balears articulat amb el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i actualitzar-lo permanentment.
  • Dissenyar el catàleg modular associat al repertori de qualificacions professionals a les Illes Balears d’acord amb les normes de desenvolupament del Catàleg nacional de qualificacions professionals.
  • Acreditar les qualificacions professionals a les Illes Balears.
  • Fomentar la participació dels agents socials en la investigació de les qualificacions professionals i la formació associada i, també, la comunicació dels resultats al món productiu en general.
  • Investigar sobre els tres subsistemes de la formació professional i experimentar-hi.
  • Donar suport al Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
  • Participar en el desenvolupament del marc de relacions de correspondència i col·laboració amb l’Institut Nacional de les Qualificacions i amb els òrgans anàlegs de les comunitats autònomes.

desc_boib_verd.PNG  Decret 104/2001 de 20 de juliol, de creació de l'Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears

El Decret 55/2011 designa a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) com a òrgan encarregat de la gestió i la coordinació del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

A més, la normativa esmentada també estableix l’IQPIB com a l’òrgan encarregat d’habilitar als assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

desc_boib_verd.PNG  Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears