Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Estratègia autonòmica

En el marc de l'Estratègia Nacional, la Comunitat de les Illes Balears ha desenvolupat la seva pròpia estratègia per al període 2009-2014. En una primera etapa, s'han definit els objectius específics i línies estratègiques d'actuació que s'han anat desenvolupant al llarg dels anys 2009 i 2010.

Les línies estratègiques es completen al llarg de l'any 2011, incidint en la informació, la prevenció, la coordinació, la formació, el suport als professionals i la investigació.

El dia 2 de Juny de 2011, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, fixa les línies estratègiques de: divulgació, formació de professionals, formació de cuidadors i sistemes d'informació. Des de la Conselleria de Salut, integrant els recursos ja disponibles de les direccions generals de Família, Benestar Social i Atenció a persones en Situació Especial i la Direcció General de Planificació i Farmàcia i Ibsalut, es promou la creació de la Unitat de l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears, amb les següents:

MISSIÓ
La promoció de la millora de l'atenció al final de la vida a les Illes Balears a través de la formació, la docència, la recerca i la divulgació en cures pal·liatives, així com mitjançant l'observació i seguiment de la pràctica clínica en aquest àmbit de atenció.

VISIÓ
Ser el referent a les Illes Balears de la formació, docència i recerca en l'àmbit de les cures pal·liatives i centre de referència comunitari per a polítiques públiques en cures pal·liatives.

VALORS

  • Centrat en l'accés universal a les cures pal·liatives excel·lents
  • Visió de salut pública
  • Cooperació interinstitucional
  • Orientació a resultats.

POBLACIÓ DIANA
L'àmbit de desenvolupament d'aquest projecte s'estén a tots els professionals del Servei de Salut de les Illes Balears i a la resta de professionals dependents de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, relacionats directament o indirectament amb les cures pal·liatives, així com també de la ciutadania en general, en especial als cuidadors i familiars de pacients amb necessitats de cures pal·liatives.

OBJECTIU GENERAL

  • Millorar l'atenció al pacient amb necessitats de cures pal·liatives i la seva família en la fase final de la vida.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Donar continuïtat als projectes engegats en exercicis anteriors, en relació amb la millora de les cures pal·liatives a Balears.
  • Seguir difonent informació sobre l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears entre la ciutadania i els professionals.
  • Formar professionals que atenen directament o indirectament a pacients amb necessitats de cures pal·liatives.
  • Crear o adaptar sistemes d'informació per a la recollida de dades i informació clínica relativa a aquests pacients i la seva atenció.
  • Formar, informar i donar suport a cuidadors de persones amb necessitats de cures pal·liatives.

 

Estratègia CP illes Balears

lazo_pdf.gifDescarregar document de l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears