Funcions

Les funcions principals del CEIm-IB són:

  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis, així com el balanç de riscs i beneficis. Això inclou la valoració del protocol, de la idoneïtat de l'equip investigador, de l'adequació de les instal·lacions, de la informació als participants, dels sistemes de compensació i de l'existència d'assegurança.
  • En el cas d'estudis que recullen mostres biològiques, vetllar pel compliment de procediments que permetin assegurar la traçabilitat, sense perjudici del que estableix la Llei de protecció de dades de caràcter personal. 
  • Avaluar les modificacions substancials dels estudis.
  • Realitzar un seguiment dels estudis des del seu inici fins a la recepció de l'informe final.
  • Informar sobre la creació de biobancs a les Illes Balears i actuar com a comitè ètic extern dels biobancs autoritzats que així ho sol·licitin. Això inclou aprovar o denegar la cessió de mostres per a realitzar projectes d'investigació.
  • Altres funcions que encomani la legislació vigent.