Estudis observacionals amb medicaments (EOm)

En els casos en què un EOm ja compti amb l'aprovació d'un CEIm acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEIm de les Illes Balears (excepte en el cas dels EOm de seguiment prospectiu i comercials, que han de ser avaluats perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi).

1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

2. AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE SEGUIMENT PROSPECTIU I COMERCIALS (autorització Comunitat Autònoma)

3. AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA ALS ACLARIMENTS

4. AVALUACIÓ DE MODIFICACIONS SUBSTANCIALS