Requisits exigits als candidats

  • Estar en possessió del títol acadèmic exigit (llicenciatura o grau universitari) o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del ministeri competent en matèria d’Educació.
  • Acreditar, amb títol oficial, com a mínim un coneixement d’anglès del nivell B2, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCERL).
  • Acreditar, amb títol oficial, com a mínim un nivell de català B2 (MCERL).
  • Tenir la ciutadania d’un dels estats membres de la Unió Europea.
  • Tenir com a màxim 30 anys.
  • No estar incurs en cap de les prohibicions per ser beneficiari d’una subvenció, en virtut del previst en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i, en concret, pel que fa a estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, així com estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.