o La beca es dota amb la quantitat de 1.200,00 € mensuals bruts durant el temps de la beca (14.400 € bruts anuals). S’ha de fer la retenció de l’IRPF a aquesta quantitat i donar compliment a la normativa en matèria de seguretat social que resulti d’aplicació.

o A banda, cada becat disposa d’una dotació màxima de 2.400,00 € anuals per a la formació complementària en l’àmbit de l’objecte de la beca i autoritzada per la direcció.