Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans

Procediment per a l’autorització sanitària de d'obtenció de cèl•lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament.

Per a més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

El sol•licitant (entitat o persona física titular del centre)

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Taxa: 233,32 euros

Normativa del procediment

  • 1301/2006, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl•lules i teixits humans i s'aproven les normes...

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Resultat

Autorització / denegació / desistiment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Art. 14 Reial decret 1301/2006

Documentació a presentar

Models:

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció