Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la CAIB curs acadèmic 2021-2022

Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior corresponents al curs 2021-2022.

Codi SIA

2963091

Persones destinatàries

Alumnes que hagin cursat i superat, tant en centres públics com en centres privats o concertats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un cicle de formació professional de grau superior, ja sigui en la modalitat d'ensenyament presencial o en la modalitat d'educació a distància.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Sol·licitud per optar als Premis

Requisits

a) Haver superat en centres docents d'aquesta comunitat autònoma estudis de formació professional de grau superior en qualsevol de les modalitats d'ensenyament presencial i d'educació a distància.

b) Haver finalitzat aquests estudis, inclòs el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

c) Haver obtingut com a qualificació final del cicle formatiu una puntuació igual o superior a 8,5. La qualificació final del cicle formatiu s'ha de determinar calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions dels mòduls professionals que tenguin expressió numèrica. El resultat s'ha de consignar amb dues xifres decimals. A aquest efecte, tenint en compte el que disposa l'article 3 de l'Ordre EDU/2128/2011, de 15 de juliol, per la qual es creen i regulen els Premis Nacionals de Formació Professional de Grau Superior establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, no s'han de tenir en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu les qualificacions d'«apte», «exempt» o «convalidat».

Documentació a presentar

1. Els alumnes que reuneixin els requisits indicats i vulguin optar al Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior han de formalitzar la sol·licitud (annex 2) de forma telemàtica, a la seu electrònica unificada (SEU) de la CAIB, en els termes prevists en la Llei 39/2015. A aquests efectes, per poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

a) Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

b) DNI electrònic o certificat digital reconegut.

2. A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació preceptiva següent:

a) Un certificat acadèmic oficial, segons el model de l'annex 3, expedit per la secretaria del centre educatiu on es troba l'expedient acadèmic de l'alumne. El certificat ha d'estar signat digitalment i ha d'incloure la denominació del cicle formatiu, la relació dels mòduls cursats amb la corresponent durada en hores i la qualificació de cadascun, el curs acadèmic (especificant-hi el nombre de convocatòries), així com també la qualificació final en valor numèric amb dues xifres decimals.

b) El currículum, elaborat a partir del model Europass (annex 4), amb indicació, si escau, dels premis que hagi obtingut l'alumne sol·licitant i altres mèrits professionals o acadèmics que es vulguin fer constar, tot relacionat amb la família professional de la titulació del candidat. Els mèrits a valorar seran únicament aquells que s'indiquin explícitament per part de l'interessat en el currículum (https://europass.cedefop.europa.eu/es/home). En cas d'empat en la qualificació de l'expedient acadèmic, la Comissió d'Avaluació podrà requerir als sol·licitants que presentin la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum.

c) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, d'acord amb el model normalitzat de l'annex 5 (que es pot trobar al web del Govern de les Illes Balears). En el cas que l'alumne sigui menor d'edat, com a titular del compte hi ha de figurar, almenys, un dels pares o tutors legals.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 3 al 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

ATENCIÓ: A CAUSA DE L'ATURADA TEMPORAL DEL SERVEI D'ARXIU DIGITAL S'AMPLIA EL TERMINI FINS AL DIA 20 DE FEBRER DE 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(oecaballero@dgfpieas.caib.es)

X

Presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats al currículum

Requisits

Persones que hagin rebut la notificació amb el requeriment.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 22 de febrer al 8 de març de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(oecaballero@dgfpieas.caib.es)

X

Requeriment

Requisits

Persones que hagin rebut la notificació amb el requeriment.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 4 al 13 de març de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(oecaballero@dgfpieas.caib.es)

X

Al·legacions a la proposta de resolució provisional

Requisits

Aparèixer a la proposta de resolució provisional.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 20 al 22 de març de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(oecaballero@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar