Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de la declaració anual per beneficiaris de la Pensió No Contributiva

Declarar la situació econòmica i familiar de les persones beneficiàries de les pensions no contributives

Codi SIA

2887746

Persones destinatàries

Persones beneficiàries de les pensions no contributives de jubilació o d'invalidesa

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El procediment consisteix en aportar documentació econòmica i familiar que pot donar lloc a modificacions en relació al dret o la quantia de la pensió no contributiva.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Prestacions Socials

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració anual per beneficiaris de la Pensió No Contributiva

Requisits

Ser persona beneficiària de Pensió No Contributiva

Documentació a presentar

- Declaració anual

- Ingressos derivats de la feina per compte d'altres: Còpia de nòmina o certificat emès per l'empresa.

- Ingressos derivats de la feina per compte propi: còpia de Declaració de l'IRPF i dels pagaments fraccionats efectuats a Hisenda.

- Ingressos derivats de prestacions abonades per altres països: Còpia del justificant de pagament, en el qual consti país i organisme que l'abona i import de pagament.

- Ingressos derivats de béns mobles: Còpia de Declaració d'IRPF i certificat emès pel banc o caixa en la que tinguen dipòsit el capital mobiliari.

- Ingressos derivats de béns immobles: Còpia de l'imprès de pagament de l'Impost sobre béns immobles en què consti el valor cadastral. Contracte o rebut en el qual consti els ingressos derivats d'arrendaments de béns immobles urbans i rústics

Models:

Termini màxim

Haurà de presentar aquesta declaració abans de l'1 d'abril de l'any en curs

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Prestacions Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971176921

(serveiprestacions@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar