Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts a la contractació de personal monitor addicional per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de dependència que participin en activitats de temps lliure infantil i juvenil els estius 2022 i 2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les persones i entitats que organitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil a les Illes Balears els estius de 2022 i 2023 per contractar personal monitor addicional per atendre participants de 3 a 18 anys amb un grau reconegut de dependència.

Codi SIA

2869870

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques; les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense; els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents); les agrupacions de persones físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució de concessió o denegació és de dos mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució convocatòria ajuts contractació monitors qualificats 2022-2023
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023.
 • Correcció Resolució convocatòria ajuts contractació monitors qualificats 2022-2023
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de correcció d'errors advertits a la publicació de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023
 • Resolució de modificació de la convocatòria d'ajuts a la contractació de monitors qualificats
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria d'ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023 (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022) i se n'amplia la dotació econòmica
 • Versió consolidada sense validesa jurídica (agost 2022)
  Versió consolidada sense validesa jurídica de la convocatòria d'ajuts a la contractació de personal monitor addicional per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil durant els estius de 2022 i 2023.

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques; les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense; els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents); les agrupacions de persones físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Per a l'exercici 2022: Del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2022.

Per a l'exercici 2023: Del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(joventut@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una obligació legal

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar