Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'informe de conformitat de la garantia econòmica per a instal·lacions de generació d'electricitat.

D'acord amb l'establert en l'art. 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, s'ha de sol·licitar un informe a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per a què es pronunciï sobre si la garantia està adequadament constituïda, amb la finalitat de poder presentar aquesta confirmació davant el gestor de xarxa pertinent i que aquest pugui admetre la sol·licitud d'accés i connexió d'una instal·lació de generació d'electricitat.

Codi SIA

2414685

Persones destinatàries

Promotors i titulars d'instal·lacions de generació d'electricitat sol·licitants de permisos d'accés i connexió a un punt de la xarxa de distribució o transport.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud, o en el seu cas, de de la data en que aquesta hagi estat esmenada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'informe sobre l'adequació de la garantia econòmica instal·lació de generació d'electricitat

Requisits

Promotors i titulars d'instal·lacions de generació d'electricitat obligats a presentar una garantia econòmica d'acord amb l'establert en el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud.1

b) Còpia de la garantia dipositada (garantia o assegurança) o de la transferència bancària en cas de dipòsit en efectiu .

c) Resguard de dipòsit de la garantia (el model 801 en cas de dipòsit en efectiu o el model 802, exemplar per a l'administració, en cas que el dipòsit de garantia sigui amb aval o assegurança).

d) Acreditar la representació, si escau.

e) Còpia del DNI del representant.

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar