Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia

Garantir l' accessibilitat i qualitat en el servei, així com l'adequada atenció farmacèutica als usuaris del Sistema Nacional de Salut, a les oficines de farmàcia que resulten exemptes de l'escala de deduccions regulada a l'apartat 5 d'aquest article, els serà d 'aplicació al seu favor un index corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment i dispensats amb càrrec als fons públics

Codi SIA

2352263

Persones destinatàries

Farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Tràmits

X

Sol·licitud aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia

Requisits

a) Que no hagin estat objecte de sanció administrativa l'any anterior, ni estiguin excloses de la seva concertació, i que els seus titulars no estiguin inhabilitats professionalment.

b) Que els titulars d'aquestes oficines de farmàcia participin en programes d'atenció farmacèutica i en la realització del conjunt d'activitats destinades a la utilització racional dels medicaments que estableixi l'Administració sanitària corresponent.

c) Que les vendes anuals totals, en termes de preu de venda al públic incrementat amb l'impost sobre el valor afegit, no superin els 235.000 euros en l'exercici econòmic corresponent a l'any natural anterior.

d) Que prestin servei a nuclis de població de municipis que disposin, com a màxim, de 1.500 habitants censats a l'últim padró municipal, o bé a altres nuclis en què l'autoritat competent delimiti i designi com de risc per disposar de l'adequada cobertura o accés a la prestació farmacèutica.

e) Que l'oficina de farmàcia hagi prestat els serveis durant els dotze mesos de l'any natural anterior, excepció del període de vacances.

Documentació a presentar

a. Sol·licitud

b. Còpia del model 130 de la declaració de l' IRPF corresponent al quart trimestre de l'any natural anterior, després de la seva presentació a l'Agència Tributària, en la qual constin les vendes totals en els termes del preu de venda al públic incrementat amb l'import sobre el valor afegit corresponent a l'any natural anterior. En el cas que el sol·licitant realitzi més d'una activitat econòmica, serà necessària la presentació de la còpia del llibre de registre d'ingressos de l'activitat econòmica de l'oficina de farmàcia.

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(ordenaciofarmaceutica@dgfarmacia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar