Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia

Garantir l' accessibilitat i qualitat en el servei, així com l'adequada atenció farmacèutica als usuaris del Sistema Nacional de Salut, a les oficines de farmàcia que resulten exemptes de l'escala de deduccions regulada a l'apartat 5 d'aquest article, els serà d 'aplicació al seu favor un index corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment i dispensats amb càrrec als fons públics

Codi SIA

2352263

Persones destinatàries

Farmacèutics titulars d'oficines de farmàcia

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Tràmits

X

Aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia

Requisits

a. Que no hagin estat objecte de sanció administrativa o inhabilitació professional, ni estiguin excluïdes de la seva concertació.

b. Que participin en els programes d'atenció farmacèutica i en la realització del conjunt d'activitats destinades a l'ús racional dels medicaments que estableixi l'administració sanitària corresponent.

c. Que les vendes anuals totals, en termes de preu de venda al públic incrementat amb l'IVA, no superin els 200.000 euros en l'exercici econòmic corresponent a l'any natural anterior.

Documentació a presentar

a. Sol·licitud

b. Còpia del model 130 de la declaració de l' IRPF corresponent al quart trimestre de l'any natural anterior, després de la seva presentació a l'Agència Tributària, en la qual constin les vendes totals en els termes del preu de venda al públic incrementat amb l'import sobre el valor afegit corresponent a l'any natural anterior. En el cas que el sol·licitant realitzi més d'una activitat econòmica, serà necessària la presentació de la còpia del llibre de registre d'ingressos de l'activitat econòmica de l'oficina de farmàcia.

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(ordenaciofarmaceutica@dgfarmacia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Prestacions i Farmàcia
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar