Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021

Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021.

Codi SIA

2306390

Persones destinatàries

1. Poden accedir als ensenyaments artístics superiors les persones que compleixin els requisits següents:

a. Tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b. Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

2. Les persones majors de divuit anys que no compleixen els requisits acadèmics exigits per accedir als ensenyaments artístics superiors han de complir els requisits següents:

a. Tenir divuit anys complerts o complir-los durant l'any natural en què es convoqui la prova específica d'accés.

b. Superar la prova que acrediti que l'aspirant té la maduresa necessària amb relació als objectius del batxillerat.

c. Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

Termini per a resoldre i notificar

1. El día 23 de julio de 2020, la Escola d'Art i Superior de Disseny de las Illes Balears debe publicar la lista con la adjudicación provisional de plazas

2. El día 28 de julio de 2020, como máximo, la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears debe publicar la lista definitiva de adjudicación de plazas.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els aspirants que hagin estat admesos amb accés directe s'han de matricular, preferentment, en línia del 29 de juny al 8 de juliol de 2020 o, si la situació d'emergència sanitària ho permet, a la secretaria del centre. Per altra part, els alumnes que hagin aprovat la prova específica d'accés es podran matricular preferentment, en línia del 29 de juliol al 2 de setembre de 2020 o, si la situació d'emergència sanitària ho permet, a la secretaria del centre.

Òrgan competent per a resoldre

Ensenyaments Artístics Superiors

Tràmits

X

Convocatòria del procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021

Requisits

1. Poden accedir als ensenyaments artístics superiors les persones que compleixin els requisits següents:

a. Tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b. Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

2. Les persones majors de divuit anys que no compleixen els requisits acadèmics exigits per accedir als ensenyaments artístics superiors han de complir els requisits següents:

a. Tenir divuit anys complerts o complir-los durant l'any natural en què es convoqui la prova específica d'accés.

b. Superar la prova que acrediti que l'aspirant té la maduresa necessària amb relació als objectius del batxillerat.

c. Superar la prova específica d'accés que s'estableixi per a cada ensenyament.

Documentació a presentar

Termini màxim

ADJUDICACIÓ DE PLACES

1. El dia 23 de juliol de 2020, l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears ha de publicar la llista amb l'adjudicació provisional de places.

2. El dia 28 de juliol de 2020, com a màxim, l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears ha de publicar la llista definitiva d'adjudicació de places.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Ensenyaments Artístics Superiors

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta).

(eas@dgfpieas.caib.es)

Observacions

MATRICULACIÓ

Els aspirants que hagin estat admesos amb accés directe s'han de matricular, preferentment, en línia del 29 de juny al 8 de juliol de 2020 o, si la situació d'emergència sanitària ho permet, a la secretaria del centre. Per altra part, els alumnes que hagin aprovat la prova específica d'accés es podran matricular preferentment, en línia del 29 de juliol al 2 de setembre de 2020 o, si la situació d'emergència sanitària ho permet, a la secretaria del centre.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional