Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI)

Són objecte de la modificació no substancial qualsevol modificació de les característiques o del funcionament o de l'extensió de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, que sense ser substancial (art.10.4 i 5) pugui tenir conseqüències en la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.

Codi SIA

1851123

Persones destinatàries

A totes les activitats de titularitat pública o privada que estiguin incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016.

Termini per a resoldre i notificar

1 mes

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La tramitació de la modificació no substancial d'una autorització ambiental integrada es tramita d'acord amb l'article 10 del RDL 1/2016.

El titular de la instal·lació haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, indicant porquè considera que es tracta d'una modificació no substancial. Aquesta comunicació anirà acompanayada dels documents justificatius de les raons exposades. La comunitat autònoma procedidrà a la publicació de la modificació no substancial en el diari oficial de la comunitat autònoma (BOIB). (art.10.2).

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud de Modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada (AAI)

Requisits

La tramitació de la modificació no substancial d'una autorització ambiental integrada es tramita d'acord amb l'article 10 del RDL 1/2016, i l'article 79 de la llei 7/2013.

El titular de la instal·lació haurà de comunicar-ho a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, indicant porquè considera que es tracta d'una modificació no substancial. Aquesta comunicació anirà acompanayada dels documents justificatius de les raons exposades, de conformitat amb el que disposi l'article 79, de la llei 7/2013.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Qualsevol moment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(jadrover@cbma.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional