Torna

Transparència EBAP

Pressuposts

 Data actualització: 27/02/2020

 

Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en el pressupost de l’Administració de la Comunitat Autònoma en seccions separades per a cada organisme. Els pressuposts de l’Escola Balear de l'Administració Pública s’integren en la secció 78, de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any.

Per consultar els pressuposts de l'EBAP, podeu anar a aquest enllaç Pàgina Web i cercar l'Escola Balear d'Administració Pública en el desplegable.

Per consultar l'estat de despeses de la EBAP en relació als pressuposts de 2019, podeu anar a aquest enllaç Pàgina Web i
cercar l'Escola Balear d'Administració Pública en el desplegable.