Torna

Transparència EBAP

Funcions

Data actualització: 27/02/2020

  

L'article 5 del Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear d’Administració Pública (consultau la publicació en el BOIB PDF), estableix que l'EBAP ha de desenvolupar les funcions següents, amb caràcter enunciatiu i no limitador:

1. Promoure, organitzar i gestionar la formació, el reciclatge i el perfeccionament del personal de la Comunitat Autònoma i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

2. Preparar, coordinar i executar els processos de selecció de personal i de promoció interna, com també els procediments de provisió de llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d’administracions del seu àmbit territorial, sens perjudici de les competències de la persona titular de la conselleria i de la persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública.

3. Fomentar la recerca i el desenvolupament en matèries relatives a l’Administració pública i, en especial, les relacionades amb la direcció, organització i gestió públiques, com també la millora de l’eficiència dels serveis públics.

4. Convocar concursos públics per atorgar subvencions i ajuts per a projectes d’investigació en les matèries de l’apartat anterior.

5. Impulsar la creació i el funcionament d’una biblioteca especialitzada en gestió i funció pública, en especial les matèries de les diferents àrees de la formació  contínua, l’ensenyament i l’avaluació de la llengua catalana i de llengües estrangeres, així com qualsevol altre àmbit d’interès per a l’EBAP. La biblioteca pot disposar de serveis de consulta a la sala, servei de préstec, informació bibliogràfica i teledocumentació.

6. Editar i publicar treballs d’investigació bàsica i aplicada i confeccionar manuals sobre matèries objecte de la formació i de compilacions normatives i de publicacions especialitzades en matèria de formació contínua, d’ensenyament i d’avaluació de la llengua catalana i llengües estrangeres, de seguretat pública, emergències, extinció d’incendis, salvament i rescat, de dret administratiu i de funció pública.

7. Establir intercanvis d’informació i subscriure convenis amb altres centres amb funcions anàlogues pel que fa a l’objecte.

8. Col·laborar en l’àmbit de la seva competència en els projectes de modernització i implantació de la gestió de qualitat en l’àmbit de  l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d’administracions públiques del seu territori. En aquest sentit, col·laborarà amb la direcció general competent en matèria de funció pública en el disseny de la carrera professional del personal empleat públic.

9. Promoure, organitzar i gestionar la formació de capacitació, reciclatge i perfeccionament del personal dels cossos de policia local i, si escau, autonòmica, dels components dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, del voluntariat de protecció civil, del personal de salvament i rescat i dels serveis públics d’emergències sanitàries extrahospitalàries, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

10. Coordinar i supervisar la formació impartida pels mateixos cossos de policia local i pels serveis de prevenció i extinció d’incendis, que es desenvolupi des dels ajuntaments i escoles municipals de formació.

11. Assessorar i col·laborar, a requeriment dels ajuntaments, en el disseny, la gestió i l’execució dels processos selectius per a l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels cossos de policia local.

12. Assessorar i col·laborar en els processos selectius i de promoció interna i provisió corresponents als serveis de prevenció i extinció d’incendis, a requeriment previ de l’Administració titular.

13. Autoritzar la realització i la supervisió dels cursos en matèria de voluntariat i protecció civil impartits directament pels consells insulars i els ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o mitjançant les seves agrupacions, amb l’informe previ de l’òrgan competent en matèria d’emergències.

14. Promoure, organitzar i gestionar la formació específica de les persones amb discapacitat per facilitar-los la incorporació a llocs de treball de les administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

15. Gestionar i supervisar la inserció de les persones amb discapacitat en els llocs de treball del sector públic.

16. Assessorar i col·laborar en el disseny i la gestió dels projectes normatius i d’execució de la inserció laboral en tots els àmbits del personal amb discapacitat.

17. Homologar la formació realitzada en totes les matèries de competència pròpia per qualsevol institució pública o privada externes a l’EBAP. Una ordre de la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública regularà el procediment, els requisits i les condicions exigibles per obtenir l’homologació dels títols i certificacions dels cursos realitzats per les entitats que la sol·licitin.

18. Oferir l’ensenyament de la llengua catalana i, si escau, de llengües estrangeres, al personal de l’Administració autonòmica i, si escau, al personal de les altres administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i avaluar-ne els coneixements a través de proves per obtenir els certificats corresponents.

19. Expedir diplomes, certificats i títols d’assistència i aprofitament de les activitats de formació amb la valoració que els sigui assignada reglamentàriament.

20. Dur a terme les proves específiques de llengua catalana per als aspirants a accedir a llocs de treball de l’Administració autonòmica que no puguin acreditar els coneixements exigits, si escau, per la normativa aplicable o les convocatòries corresponents.